Ctnosti srdce v procesu Sjednocování

 Šest Ctností Energetického Srdce

v Procesu Svrchovaného SjednocováníUmožni Inteligentnímu Hlasu svého Srdce, aby tě Vedl


Na sjednocování své vůle s vůlí Prvotního Zdroje se nevědomě podílíš tisícem podob osobností, oddaných Velké Příčině. Je to spojené úsilí všeho, čím jsi s dokonalým odhalením všeho, co Jest a vždy Bude. Je to významná linie důkazu, která poukazuje na tvůj účel dokonce dříve, než to dokážeš vyjádřit slovy nebo cítit emoce svého Daru; jediným požadavkem je, abys toužil po tom, aby Vůle Prvotního Zdroje ve tvém životě převládala.“

Komora sedm: Osobní účel


Šest Ctností Energetického Srdce jsou energetické frekvence vyvěrající ze tvé Svrchované Entity tak, aby mohly být vyjádřeny a zažívány ve tvém transformačním procesu od lidského nástroje ke Svrchovanému Sjednocení.

Není to záležitost přesvědčení, ale Bytí. Šest Ctností ukazuje nový způsob žití života, který je v souladu s tím, Čím Vpravdě Jsi. Zřídkakdy pracují odděleně, neboť všechny vyvěrají z Lásky, která Je vším, a ustalují Pravdu tvého Bytí skrze ryzost jejich vyjádření. Každá může být aktivována s neuvěřitelnou rychlostí a ryzostí, jestliže osoba, která ctnost vyjadřuje, pracuje z platformy vyšší soudržnosti a smyslu pro neutralitu. Toho se dosáhne díky praxi.

Energetické Srdce je tím, co v sobě musíš aktivovat a živit tak, aby komunikace s Jeho inteligencí byla hladká a bez překážek. To umožní jen praxe. Všechno se děje díky Jeho Vůli a tvé spolupráci, která umožňuje tvou transformaci.

Používáním Šesti Ctností z této nové vize Svrchovanosti, si můžeš potvrdit, jak toto nové pole zkušenosti transformuje tvůj život.
Vděčnost

Jakákoliv situace, jakýkoliv okamžik si zaslouží ocenění vděčností, protože je důsledkem Jeho Rozhodnutí. Jestliže plně důvěřuješ Jeho Vůli, nemůžeš jinak, než ocenit vděčností každý okamžik svého života, neboť On ho formuje podle tvých nejhlubších tužeb.

Ačkoliv se okolnosti někdy můžou zdát nepříznivé, důvěřuj, že On tě vede tak, abys dosáhl své velké tužby; jen Mu umožni, aby tě vedl.

Pocit vděčnosti je vyjádřen tehdy, když si uvědomuješ obrovskou sjednocenou realitu, ve které žiješ. Ve svém Srdci cítíš všechnu Jeho Lásku a poté z této Lásky pozoruješ život s hlubokou vděčností a radostí.

Ve chvíli, kdy se tvá vůle sjednotí s vůlí Univerzální Entity, objevíš, že v každém okamžiku je ti všechno dáno, nic se neděje náhodou a ty opětuješ svou vděčností - v poznání Jeho Lásky - nasměrovanou k Jeho Stvoření.

Jestliže si uvědomuješ svůj dech, tak jsi s Univerzálním Duchem, jsi naplněn Jeho Světlem a díky Jeho Inteligenci se ten hluboký pocit Vděčnosti, který v tobě povstává, rozšiřuje do tvého světa jako balzám Léčivé Lásky. Každý okamžik je pro tebe darem, který dostáváš a dáváš; zažíváš Přítomnost, ve které je všechno Jedním.

Všechny nástroje v tomto světě, ať lidské či ne-lidské, jsou sjednoceny s Jeho Vůlí, protože ty ses rozhodl konat Jeho Vůli. To je důvod, proč všechno plyne harmonicky. Tvá Svrchovaná Entita, kterou již znáš, je vyjádřena v každém nástroji a bezpodmínečně tě podporuje. Potom mají všechny nástroje stejný Účel, protože jsou všechny stejnou Bytostí.

Jestliže je tvůj život centrován ve stejném Účelu, je pro tebe snadné pozorovat z neutrality, jak je ti vše láskyplně nabízeno a tvá vděčnost přirozeně přichází do všeho, co zažíváš. Zažíváš Svrchovanou Realitu, což je pole Inteligence, které tě obklopuje a podporuje v každém okamžiku a spolupracuje s tebou na každém tvém kroku. Jak bys mohl neprociťovat za to všechno vděčnost?


Soucit

Soucit vyvěrá ze silného pocitu potřeby utišení utrpení. Utrpení přichází z vazby - kterou způsobuje strach, a soucit pomáhá v uvolnění veškeré kontroly. Nic nám nenáleží, všechno, co se v životě děje, má své místo ve Velkém Plánu.

Soucit je hlubokou touhou tvé Bytosti osvobodit se z klamu a to je přeloženo do velké touhy pomoci každému fragmentu, který je propadlý do temnoty, vzestoupit a uvidět Světlo, které všechny fragmenty spojuje.

Jestliže vnímáš utrpení, víš, že to jsi ty, kdo trpí, vidíš projekce tvých nevědomých myšlenek viny - tvé nevědomé touhy po utrpení těla. Přijímej to s laskavostí a pochopením, prociťuj své pravé Bytí, své Světlo, které všechno objímá; hlouběji pochop, že ta tvá část, která trpínemůže vidět toto Světlo z důvodu, že je pohlcena temnotou klamu, protože lpí na různých ideách, konceptech, lidech, bytostech, věcech. To, co si nejvíce přeješ, je, aby toto Světlo odstranilo všechnu tu temnotu. Všechen ten velký soucit v tobě potřebuje plynout ven, ale ty ho potřebuješ vést, aby mohl být osvobozen; abys toho dosáhl, uchyl se ke své představivosti.

Zhluboka se nadechni a představ si, že všechna něha nakumulovaná ve tvé hrudi je nasměrována do tvého Energetického Srdce a prochází jím; potom velmi pomalu vydechni, jako bys uvolňoval její Světlo tak, aby se v něm všichni trpící mohli vykoupat. Odevzdáváš "svou" vůli tak, aby mohla sloužit pravému účelu Inteligence, která pracuje skrze tvé Srdce; ty nerozhoduješ, co dělat, ale tvá silná touha utišit bolestivou situaci je Inteligencí tvého Srdce objevena a ona skrze tebe začne vyzařovat Jeho Lásku všude tam, kde je jí zapotřebí.

Jestliže je Světlo Soucitu vyzařováno, všechny vazby se s jemností rozpouští. Ten, který trpí, ta tvá část, která trpí, objevuje své vlastní Světlo. Je to změna vize, transformace. Čím více umožňuješ Jeho Inteligenci prozařovat všechnu klamnou temnotu, tím jasnější se stane tvá vize Skutečnosti a Pravdy Ve Všem.
Odpuštění

Odpustit znamená vidět tvůj svět skrze tvůj Vnitřní Pohled. Je jen Jediné Bytí a ty cítíš tuto Jednotu ve všem, co Jest; nadechuješ ji a žiješ ji jako Já Jsem My Jsme. Přijímáš vše a nemáš žádné názory ohledně iluzorního světa ega; vnímáš ho jako oddělený, protože víš, že není skutečný; víš, že to, co skutečně EXISTUJE, s tebou zůstává a v každém okamžiku tě to doprovází.

Tvé Bytí září do Všeho, Co Jest. Poznáváš Jeho Světlo, Světlo Nevinnosti a chápeš, že strach, nebo jakýkoliv projev jsou součástí Klamu; to, co je Skutečné, je LÁSKA, kterou Jsi.

Nepotřebuješ cítit vinu za to, co věříš, nebo oni věří, že jsi udělal, protože se to nikdy nestalo; můžeš uvolnit všechny své vazby, protože jsi nikdy nepřestal Být.

Rozlišením toho, co není skutečné, můžeš nalézt to, co je skutečné. Jestliže věříš tomu velkému divadlu světa, budeš úplně obsažen ve všem, co se v něm děje, protože věříš, že je to skutečné. Ale když odejdeš z jeviště a pozoruješ ho z perspektivy svého Svrchovaného Bytí, nemůžeš nikoho z ničeho vinit - zůstáváš neutrální nad vším. Každý je fragmentem tvého Bytí. Ty jsi Jeho Stvořením, stejně jako Všechno Je Jeho Stvořením. Tvrzením, že někdo je ve tvém světě za něco vinen, odmítáš Jeho Stvoření, část sebe - a to je důvod, proč trpíš. Přijetím Světla Nevinnosti v každém a ve všem, přijímáš Jeho Světlo v sobě.

Odpuštění není omezeno jen na určitou situaci, je to postoj. Je to pohled na svět s Ním. Jestliže vidíš všechno od sebe oddělené, je to proto, že to nevědomě odmítáš. Všechno má svůj důvod. Přijmi to. Když odpouštíš, neodmítáš, nesoudíš, prostě přijímášOdpuštění je přirozený stav přijetí. Přijmi všechno, co žiješ, všechny své zkušenosti. Nic není dobré ani špatné. Není žádné souzení. Program se ti snaží zabránit právě v přijímání. Přijímání je klíč ke tvé svobodě. Když přijímáš, neprojektuješ, prostě žiješ přítomný okamžik. Když projektuješ, pak existuje čas a prostor, který tě odděluje od Pravdy tvého Bytí.

Odpuštění tě vyvede ven z klamu, ukáže ti, že nic z toho, co vnímáš, není skutečné, jestliže je to vnější. A nic pro tebe není vnější, jestliže vše, co existuje, je Jediným Bytím. Odpustit, znamená znovu-objevit sebe. Přijímej sama sebe ve všem, co vidíš. Je to příjemný pocit, ve kterém poznáš, že všechno tě podporuje, všechno tě provází, že už nejsi sám, že tvá Nekonečnost ti v každém okamžiku nabízí vše. Svým pohledem dáváš tento svůj Majestát každé části sama sebe, která ještě věří v klam. Všechno je stejné, jednotné a cokoliv jiného je iluzí. Dívej se na Všechno, Co Jest z hlubin svého Srdce, Pravda může být spatřena jen z Inteligence tvého Srdce. To je způsob, jak se odpuštění šíří, protože odpuštění je Láska v akci.
Pokora

Jestliže jsi opravdu pokorný, poznáváš, že nic nepřichází z tebe, všechno je ovocem Jeho Lásky. Jeho Inteligence pracuje ve všem a ve všech.

Být pokorný znamená znát své místo ve Velkém Božském Plánu. Neexistuje nikdo, kdo by byl důležitější, než druhý. Všechen ostatní život je stejně hodnotný jako tvůj, protože jsou stejným Bytím. Světlo, které Je vším, nedělá žádné rozdíly; jen lidská bytost, která věří, že je něčím, čím není, je dělá. Pokora tě umístí na tvé místo. Ty, kdož jsi v tomto lidském nástroji, jsi nestvořil tento svět. Nevlastníš tuto planetu. Nejsi ničím výjimečnější, než jiný druh na Zemi nebo z jiných planet. Tvé Bytí je Stvořením, nikoliv Stvořitelem.

Být pokorný znamená respektovat všechny bytosti, protože mezi nimi není rozdílu; tak najdeš tón rovnosti ve svém Srdci. Jeho Přítomnost je ve všem. Duchovní rovnost je aktivátorem nejvyšší frekvence Lásky; respektováním veškerého života respektuješ Jeho Stvoření; činíš Jeho Vůli, nikoliv svou vlastní.

Žít v pokoře znamená poznávat, že všechno, čím jsi, je ovocem Lásky Prvotního Zdroje. Ty jsi vyjádřením Jeho Lásky a vedeš sám sebe s poznáním, že vně Jeho Bezpodmínečné Lásky neexistuje nic. Všechno, co žiješ, je Jeho Láska a toto přijímáš v sobě a proto ve Všem, Co Jest. Všechno je stejné; co není rovnocenné, nemůže být skutečné. Když žiješ v pokoře, nevíš nic a ani nepředstíráš, že bys něco věděl. Jsi ve svém Srdci a dýcháš Jeho Světlo. Přijímáš Jeho Lásku a dáváš Jeho Lásku, která je i tvou. Pokaždé, když tak činíš, setkáváš se se svým Bytím a radostně oslavuješ toto znovu-setkání. Ti, kdož jsou pokorní, zažívají jen Štěstí.
Pochopení

Tvůj svět je plný tebe a zároveň ty jsi v Jeho Duchu, jsi v přítomném okamžiku a proto jsi svolný chápat a naslouchat všemu, ať je to osoba, objekt nebo scénář.

Zažívání je chápání. Když něco znáš, chápeš; a když chápeš, tak bezpodmínečně miluješ. Pracovat s pochopením, znamená naslouchat svému Srdci, být bdělý a pozorný, takže Jeho Inteligence ti může ukázat, o co skutečně jde, spíše než to co vnímáš.

Pocit pochopení ti umožňuje vidět všechno z perspektivy duchovní Rovnosti. Nic od tebe není oddělené, všechno je s tebou sjednocené. Projekce jsou stíny, které zamlžují Světlo, vzorec Lásky. Ty jsi zajedno s tímto Světlem. Všechny stíny pracují v čase a prostoru; obráceně platí, že Světlo, kterým Jsi, pracuje v přítomném okamžiku. Takto jsi se sebou spojen. Všechno, co vidíš, jsi ty sám; všechno, čemu nasloucháš, co miluješ, s čím interaguješ, jsi ty sám.

Pochopení zůstává ve tvém Srdci, jestliže se díváš na svět z Lásky. Nejdříve naplň své Srdce Láskou, která je v tobě – Láskou, která tě obklopuje a kterou dýcháš – a potom z této Lásky pozoruj svět. Pokud Miluješ, všechno je Dokonalé, protože všechno je stejné.

Univerzální Duch tě v každém okamžiku života Vede a tak ti připomíná, že jsi s Ním Zajedno. Skrz Jeho Lásku si pamatuješ, že jsi Láskou. Je to Jeho Láska, kterou dostáváš skrze všechny pohledy, slova, zvuky, písně, úsměvy, pohlazení... Život je plný znamení Jeho Lásky, třeba v podobě úsměvu cizince, nebo pár vět zaslechnutých v rádiu, nebo písně, která jemně doléhá ke tvým uším, nebo snad vítr, který tě hladí, zpěv ptáků nebo předení kočky. Abys to chápal, musíš zažívat pocit Duchovní Rovnosti.

Chápeš, že tvou nejhlubší strukturou je Božská Láska a že vnější nástroj, který nazýváš "tělo", nemůže nahradit to, čím jsi; že žádný stín nemůže nahradit to, čím jsi. Je to právě toto pochopení, které pevně držíš ve svém Srdci a které dáváš svým pohledem, svou přítomností. "Jak se na věci díváš, takový se vidíš." Pomoz své představivosti rozjímat o Světle, prociťuj Radost, která v tobě roste. Jsi Svrchovaný, jsi Sjednocený se všemi Svrchovanými Bytostmi a všechny Svrchované Bytosti jsou sjednoceny v tobě. Jsi Jediné Bytí, takže všechno, co děláš pro Pravdu, činí Pravdu více Přítomnou.

Odvaha

Koho nebo čeho se obávat? Neexistuje oddělenost, ty nejsi oddělené bytí. Odvaha pramení z poznání, že nejsi sám, Univerzální Entita je s tebou Sjednocená a ty se vždy obracíš k Jeho Inteligenci. Důvěřuješ Jeho Inteligenci a nikoliv svému vlastnímu poznání. Skrze dech cítíš Jeho Přítomnost. Strach je jen falešná idea ve tvé mysli, založená na klamných iluzích. Díváš se na svět skrze Inteligenci svého Srdce, jsi Jedinou Entitou. Ke všem bytostem se chováš, jako bys to byl ty sám. Nikde nevidíš žádnou vinu a proto nepotřebuješ na nikoho útočit. Tvá Bytost je Nevinná. V žádné situaci nemáš názor. Nic není nahodilé. Prostě sloužíš svému Srdci, On rozhoduje za tebe.

Umožni Inteligenci Zdroje, která k tobě promlouvá skrze tvé Srdce, aby tě Vedla k činům, které prospívají jakémukoliv fragmentu tvého Bytí, který je potřebuje; je to Jeho Inteligence, která skrze tebe pracuje. S důvěrou se toto automaticky objevuje. Jestliže je všechno stejné, neexistuje žádný strach. Jestliže tomuto důvěřuješ jako pravdě, tvé Srdce s odvahou expanduje. V přítomném okamžiku pro tebe ani čas ani prostor není překážkou, neboť působíš z přítomného okamžiku, kde všechno je Jedním. Nenecháváš ve své mysli zachytit žádnou myšlenku tohoto světa a s tímto postojem s Jeho Pomocí konáš.

Neobáváš se sama sebe, ani se neobviňuješ. Jestliže důvěřuješ, přestaneš se bát iluzí tohoto světa. Tvá odvaha je výsledkem poznání Kým Jsi a S Kým Kráčíš. Nic to nemůže změnit.

Jen ten, kdo tíhne ke své ego-mysli, vnímá nebezpečí, protože projektuje své myšlenky plné obvinění, které má pohřbené ve své mysli a věří, že to, co vnímá, je skutečné. Avšak Mysl sjednocená se Srdcem je osvobozená od viny, vidí Pravdu, takže nikdy nezažívá bolest či strach, protože ví, že iluze před Pravdou nic nezmůže. Jestliže víš, Kým Jsi, klam se tě nemůže dotknout, protože nejsi sám. Jeho Pomoc je vyjádřena v každém okamžiku. Projevuj tuto důvěru v každém svém kroku a prozařuj svou Odvahou místa, kde vnímáš temnotu. Tak budeš kráčet správně, protože budeš mít s sebou Křídla Svobody.
Každý jedinec je sám o sobě portálem a tento portál je přístupovým bodem mezidimenzionálních světů Svrchovaného Sjednocení, kde lidský nástroj, jako prostorový oděv, je konečně odstraněn a jedinci můžou realizovat svou pravdu - svou nekonečnou podstatu. V této realizaci pochopí, že každý - KAŽDÝ - je v tomto stavu rovnocenný a že v této rovnosti jsme JEDNÍM. Velký Portál nastane tehdy, jestliže lidstvo povstane jako JEDINÉ BYTÍ k tomuto vše-obsahujícímu pochopení. Tak transcendujeme potlačující rámec a vyjádříme se jako Svrchovaní.“

James Mahu