Vzor celistvostiTématicky uspořádané výňatky z rozhovoru s Jamesem z léta 2008.


Lidský emocionální systém

sekce 1, str. 6 a dál: James

Naše emoce nás mohou napojit do širšího vesmíru a energetiky vyzařované z Prvotního Zdroje. Když jedinci žijí centrovaný život lásky, praktikují šest cností srdce ve svých nejlepších schopnostech v nejmenších zákoutích a skulinách svých životů, rozvinou kolem sebe antény. Tato anténa je nehmotná. Jinak řečeno, existuje ve stavech energie, které naše oči a uši neodhalí. Je navržena jako jemně laděný nástroj, který jak přijímá tak vysílá záření vyšších frekvencí z Prvotního Zdroje. Takže tato anténa obklopuje náš lidský nástroj, zabírajíce stejný prostor jako naše tělo a navíc, protože se skládá ze světelých frekvencí vysoké povahy, není vázaná na realitu a omezení třetího rozměru jako naše fyzické tělo, například. Když jsou naše srdce uvolněná, milující a chápající, uznalá, důvěřující, éterická anténa se stává... stává se vnímavá jako květina otevírající své okvětní lístky slunci. Jestliže je naše srdce ustarané, nepokojné, rozhněvané, nebo bouřlivé, stejná anténa, podobně jako citlivá rostlina zavírá své okvětní lístky navečer, přechází do zmatku a její jemnozrné spojení s vyzařováním vyšších frekvencí Prvotního Zdroje je odříznuto nebo zmenšeno.

Tato éterická anténa je z biologického hlediska zakotvená v sedmi žlázách endokrinní soustavy (s  vnitřní sekrecí), působící jako receptory překládajíc tělu a mysli vyšší frekvence domény Ducha tak, aby mysl mohla zpracovávat zakódovanou informaci a tělo mohlo podle toho postupovat.

Takže, když lidé vyjadřují hněv nebo nenávist, zvláště v průběhu času, jejich anténa může být poškozená, nebo přesněji, její citlivost je zmenšená, způsobující začarovaný cyklus, protože v jisté úrovni si lidé uvědomují, že nepřijímají nejjemnější vjemy, které jsou jejich rozeným právem. Jednotlivce aktivují právě tyto nejjemnější vjemy. Je důležité poznamenat, že anténa není nikdy poškozená vlivem externích emocí, jinými slovy, zápornými emocemi nasměrovanými k vám či ostatním z vnějšího zdroje. Namísto toho, je oslabena vašimi vlastními emocemi nenávisti, hněvu, zklamání a zlosti. Takže jak vidíte, přítomnost Ducha ve vašem životě je přímo úměrná dobrému stavu této éterické antény. To je velmi delikátní, podivuhodný, dokonce zázračný aspekt lidského nástroje a jeho spojení s Duchem. A, když je tato anténa roztažená, probuzená, aktivovaná, zesílená, využitá a zajištěná, tak …tak rozšiřuje přicházející frekvence světla a zvuku, neboli vyšší frekvence vyzařování Prvotního Zdroje do energetického pole kolem vás, přinášejíce vám kompletnější uvědomění multidimenzionálního světa ve kterém žijete. Teď, toto světelné pole které vás obklopí, ještě není ostrov. Jak jsem řekl dříve, ostrovy se zvedají nahoru jako kontinent vědomí a tento kontinent je kolektivní entita (10-12 miliónů lidí), o které jsem mluvil dříve.

Vyšší Já spolupracující s Duchem je vždy aktivátorem. Instruuje lidský nástroj na základních pravdách šesti srdeční ctností dříve, než jedinec může číst nebo mluvit. Jsou to vrozená pochopení. Pocházejí ze sdílené studny moudrosti, která je Žijící Pravdou a tato studna moudrosti je ta, ze které čerpají andělé (poslové) a osvícené bytosti. To je vstup, který hledá každý student Ducha. Jakmile je nalezen, stává se vaším vlastním. Jakmile je nalezen, zrealizujete že schéma nebe, galaxií, hvězdného systému - až dolů na planetu, do vašeho vlastního lidského nástroje - je vše uspořádáno ve spojitém designu, který dělá vstup do sdílené studny moudrosti možným. Jediné, co potřebujete udělat, je aktivovat éterický anténní převaděč, jinak řečeno - poslouchat své srdce.

A pak živte a rozšiřte tuto aktivaci žitím centrovaného života lásky.

Nejde o to, jak moc toho víme o spirituálních technikách takzvaných mistrů, nebo dokonce jak dobře cvičíme tuto znalost. Jde o naši schopnost milovat a vyjádřit tuto lásku do nejjemnějších detailů reality našich životů.

V Lyricusu tomu říkáme: "Rutiny a zaslepenosti rozumu jsou často hřiště a okna duše."

Potřebujete váš smysl pro rovnost zakořenit ve sjednoceném poli vědomí, které je sdíleným majetkem všech. Jestliže můžete přiřadit vaši identitu k této perspektivě a udržíte ji tváří v tvář životnímu odporu, pak opustíte staré paradigma (vzor). A věčná nekonečná bytost žijící ve vašem srdci, poskytne vedení, které potřebujete.

Spolutvoření není tolik o mnohosti, je to zkoumání pozemského světa jak jeden. Bůh a vy jste jedno a jak procházíte životní zkušeností, Bůh vidí a slyší skrze váš lidský nástroj, pošťuchujíce vás tam nebo onam, protože jste pozvali jeho přítomnost do vašeho srdce. Teď si pamatujte, jak již jsem řekl, srdce nebo lidský emocionální systém je primární orgán vnímající relativně jemné frekvence vyšších dimenzí. Jestliže pozvete Boha do vašeho srdce, jestliže cítíte tuto přítomnost kvést, pak když žijete váš život, můžete cítit jak je každý okamžik tvořivě dělán s Bohem. Ne jako když po zažití zkušeností života dáváte zprávu Bohu skrze modlitbu nebo meditaci a hledáte radu na toto rozhodnutí či tamto. Tak poznáte, že jste na správně cestě.


s3 35:42

… srdce je půda, na které je tato éterická anténa pěstována a její kořeny – metaforicky řečeno – obklopují srdce a jsou super-citlivé na srdeční frekvence.


Lokální multivesmír

s3 24:49

Když nakreslíš kolem sebe kruh v průměru 5-7 metrů, tak to je přibližně tvůj lokální vesmír. To je tvé vědomí, energetické prostředí. Ve velkém schématu multivesmíru neomezeného rozsahu se to může zdát ubohé... jako droboučká částice v nekonečném oceánu. Avšak ve skutečnosti to, co je obsaženo v této kouli vědomí, je mnohem více než prostorový obsah 126 metrů krychlových, protože v této kouli vědomí jsou přítomny dimenze multivesmíru a přestože nejsou viditelné tvým smyslům, jsou stále zde.


25:30

Nyní můžeš uvažovat o tomto prostorovém objemu – o této energetické kouli tvého lokálního vesmíru – jako o portálu, který tě spojuje s multivesmírem skrze Přítomnost tvé duše. To je klíčové poselství, které Tvůrci Křídel vložili do své mytologie a také je to klíčové poselství mé vlastní práce. Lidské jáství vlastní lokální multivesmír, jehož vedoucím architektem a řídící inteligencí je tvá Kvantová Přítomnost. Tato Přítomnost je složena z vláken Zdrojové Inteligence. Zrovna jako Zdroj či Stvořitel pracuje v ne-lokálním multivesmíru, tvá Přítomnost pracuje ve tvém lokálním multivesmíru.


26:26

Lokální multivesmír je koulí, ve které jsi obsažen – nejen tvé přítomné jáství, ale kolektivní energetické frekvence tvých inkarnací jsou obsaženy v tomto lokálním multivesmíru, tvé emoční a mentální frekvence plynou dovnitř a obklopují toto multidimenzionální pole. Ve tvém lokálním multivesmíru jsou domény vědomí … či energetické frekvence, které vytvářejí sjednocení (sdružení) vědomí. Toto sjednocení tuhne do toho, co vidíš právě teď skrze své lidské tělo. Většina lidí toto vědomí nazývá třetí dimenzí či lidskou doménou. Jak víš, existují další dimenze, které teď nebudu popisovat, ale vyšší mentální doména má podstatnou důležitost, neboť je přepínačem mezi Kvantovou Přítomností a emoční doménou či srdcem.


27:22 Mark

Když mluvíš o Kvantové Přítomnosti, myslíš tím Duši?


27:28 James

Ano, ale tato definice je vyňata z historického poetického kontextu a umístěna do kontextu, který je více platný v naší době.


Srdce

s3 29:12

Srdce ukotvuje vyšší frekvence Kvantové Přítomnosti v kouli tvého lokálního multivesmíru. Ve skutečnosti pokud bys nakreslil bod přesně v epicentru koule, vedl by tě do tvého srdce – ohniska tvého lidského jáství a duchovního vědomí. Je to každý puls srdce - neboť ten je prvotní vibrací, která byla dokonce dříve, než jsi byl lidskou formou - který je aktivován Přítomností tvého nesmrtelného jáství.


37:32

Uvnitř srdce jedince – předcházejíce jeho aktivaci či probuzení – žije fragment Prvotního Zdroje, ale jen dostatek energie způsobuje jeho oživení či vstup do učebny lidské domény. Není ve své podstatě dostatečně mocné pohánět ho okamžitě do stavu Celistvosti. Toto, toto může být učiněno pouze v krocích a každý z těchto kroků je vábením lidského jáství do Přítomnosti, která ho obklopuje a obaluje. Lidské srdce dosahuje do Kvantové Přítomnosti a v každé snaze volání, vzývání, vděčnosti, vyvolávání, víry, modlitby, lásky – se jeho energie zesiluje, jeho spojení s Přítomností se stává čistší, jeho vize je více všezahrnující. Dovoluje Přítomnosti, aby byla vedoucí inteligencí, která prostupuje lokálním multivesmírem. Pak jsi svrchovaný … pak jsi neomezený ve svém lokálním multivesmíru... a vidíš Přítomnost v druhých, dokonce i tehdy, když oni ji nevidí.

(Ticho)


42:02

Obvyklý způsob, jak lidé ztrácejí svou harmonii a v souvislosti s tím i svou víru, je skrze souzení – sebe a druhých. Co je protilátkou k souzení? Je to požehnání. Až příště uvidíš člověka nebo skupinu lidí a všimneš si, že máš tendenci k odsouzení, posuň své emoce k požehnání jim. Pociť svou Přítomnost – svých 126 metrů krychlových Přítomnosti, jak dosahuje do jejich lokálního multivesmíru a překrývá ho obyčejným zájmem a tento obyčejný zájem se dále mění na požehnání jako božské bytosti.


42:41

To je jeden z příkladů, jak můžeš transformovat nesoulad pochybování na důkaz harmonie. Vytrváš-li v požehnání a projektuješ-li ho ze svého srdečního centra, expanduje bez omezení z tvého lokálního multivesmíru. Chápu, že se zdá nemožné, že jedinec může vysílat požehnání ze svého srdce a dotknout se tak jiné osoby tisíce mil daleko, ale naše Kvantová Přítomnost není omezena naší lidskou doménou a zákony, které platí pro naše lidská jáství, v to počítaje zákon času a prostoru.


Kvantová přítomnost

s3 29:12

Dívej se tedy na Kvantovou Přítomnost v jistém smyslu jako na to, co tě vytváří a jako na pravou inteligenci ve tvém lokálním multivesmíru. Je to držitel vševědoucnosti a všemohoucnosti – týkající se tvého lokálnímu multivesmíru. Říkám to sice tobě, ale platí to pro každého člověka chodícího po Zemi. Každý z nás je zkonstruován tímto stejným způsobem a má svou Přítomnost … bez ní by tvůj tlukot srdce … tvůj život … byl nemožný.


33:52

Praxe Přítomnosti je důležitou fasetou Lyricusu. A je to praxe, která vyžaduje jak disciplínu, tak trpělivost. Základní koncepční rámec vyžaduje pochopení vztahu Kvantové domény s mentální a emoční doménou lidského jáství. Nazýváme to Paradigma (Vzor) Celistvosti.


33:52

… Takže tato fáze Praxe se týká emoční soudržnosti vedoucí k mistrovskému (ctnostnému) chování a postojům mysli vedoucím k odevzdání, čímž myslím odevzdání ve smyslu dovolení své Kvantové Přítomnosti aby byla vedoucí inteligencí ve tvých pocitech a v myšlenkové doméně.


35:42

… Je to právě z části praxí šesti ctností srdce, čím je Přítomnost vzývána. … Toto vzývání či Praktikování Přítomnosti … není přesně definováno. … ponecháváme na jedinci spolu-tvoření s jeho vlastní Přítomností, spolu-tvoření optimální cesty pro vzývání jeho vedoucí inteligence do jeho života.


45:12

... Jazyk mysli jsou slova. Jazyk srdce jsou pocity. Ale jazyk naší Přítomnosti jsou chování a projevy. Zůstaneš-li v inteligenci své Přítomnosti, tím, že ji budeš dávat pozornost, pak věci s nižší hustotou, které přicházejí do tvého lokálního multivesmíru, budou mít minimální vliv, protože je dokážeš – díky posílení své Kvantové Přítomnosti – transformovat s lehkostí.


45:49

Není to příliš o rozpouštění nesouladu či jeho odstranění, je to více o transformování nižších hustot prostřednictvím projevů Přítomnosti. Můžeš a nemusíš si být vědom na své lidské úrovni, co tvá Přítomnost dělá pro transformaci těchto nižších hustot, ale když vyzveš svou Kvantovou Přítomnost aby tyto hustoty transformovala, aktivuješ její vedoucí inteligenci, jako kdybys rozsvítil světlo. Pak... pak vystoupíš ze své cesty a dovolíš své Přítomnosti, aby ti přinesla techniku, mentální koncept, čin, nový způsob chování, který transformuje nižší hustoty.


49:52

Mluvili jsme o Kvantové Přítomnosti a její úloze coby rozbočovače (středu) Vzoru Celistvosti. Zmínil jsem se, že Přítomnost je vedoucí inteligencí ve tvém lokálním vesmíru. Mluvil jsem o důležitosti hledání aktivace komunikace mezi našim lidským jástvím a Kvantovou Přítomností. A nyní bych chtěl říci, že existuje ještě více, než pouze aktivace a pochopení Vzoru Celistvosti. Existuje také pokračující vývoj a příprava lokálního multivesmíru pro Kvantovou Přítomnost. To vyžaduje sebe-disciplínu a sebe-řízení.


50:39

Když povoláš svou Kvantovou Přítomnost, aby řídila tvůj lokální multivesmír, aktivuješ její moc ve svém lidském životě a tato síla je velmi mocná. Její mocnost vyžaduje, abys do svého života vnesl rovnováhu, abys pracoval v harmonii. Kdyby tomu tak nebylo, moc tvé Kvantové Přítomnosti zesílí nerovnováhu či disharmonii. Neříkám to ani tak jako varování, ale pro jasnost. Když tvé lidské jáství pracuje s rozumnou jasností a vyvážeností, řídí své emoční a mentální tělo se snadností a rovnováhou, potom síla vyvěrající ze tvé Kvantové Přítomnosti může zářit z tebe ven a mít pronikavý vliv nejen ve tvém lokálním multivesmíru, ale i v ostatních.


51:29

Jestliže voláš tuto sílu, ale potom pokračuješ ve svém životě v emočním chaosu, nebo dáváš přednost dočasným uspokojením života sloužícím tvému intelektu nebo egu, můžeš tím zesílit svůj chaos nebo svou touhu po materiálních aspektech života. Když se to stane, tvá Kvantová Přítomnost se odpojí. Tok se přiškrtí, jako kdyby turniket byl použit na tvou přirozenou duchovní podstatu a cirkulace vyšších frekvencí se zmenší.


52:04

Zdůrazňuji, že pokud praktikuješ Přítomnost, musíš být bdělý a ostražitý, abys také praktikoval harmonii ve svém světě pocitů a příslušné naladění ve své mentální doméně. Vedoucí inteligence tvé Kvantové Přítomnosti vyžaduje inteligentní chování tvého lidského jáství. To je jediná cesta, jak zabezpečit plné posílení tvé duchovní podstaty. Pro ty, kteří hledají zkratky nebo jednoduché cesty k osvícení – tak zde je nenaleznou a podle mé zkušenosti je nenaleznou nikde. Nezávisle na tvých možných přáních, rychlé a snadné cesty vedou do astrální domény jevů a pro upřímné studenty to je jen další zajížďka od svrchovanosti a svobody.


Bod Přítomnosti

30:16

Tato (Kvantová) Přítomnost potřebuje vytvořit síťku mezi lidským jástvím a jeho bodem Přítomnosti, který je nad tebou na vrcholu tvého lokálního multivesmíru a obklopuje tvé lidské jáství – plynutím jak do srdce tak do vyšší mysli. Jak jsem řekl již dříve, Vyšší Mysl je přepínačem, který spojuje Přítomnost se tvým srdcem, takže umožňuje tuto dvou-směrnou komunikaci a projevy ctností, aby byly vyjádřeny skrze tvé lidské jáství do lidského světa.


Vzor celistvosti

33:52

… Základní koncepční rámec vyžaduje pochopení vztahu Kvantové domény s mentální a emoční doménou lidského jáství. Nazýváme to Paradigma (Vzor) Celistvosti.


36:51

Je to velmi důležité, tak prosím poslouchej pozorně; lokální multivesmír a Kvantová Přítomnost jsou prvky jádra pochopení, které jedinec potřebuje. To jsou aktivační prvky Vzoru. S tímto pochopením Přítomnosti a jejího lokálního multivesmíru, můžeš navigovat k celistvosti. Skutečně nepotřebuješ žádné jiné učení nebo učitele, poskytování, samozřejmě že jsi vynalézavý, trpělivý, vytrvalý a jednající pod vedením tvého srdce a tvé Přítomnosti.


39:04

Tak si hraj se Vzorem Celistvosti. Hraj si s tímto vzorem a nadechuj ho do svého života. Udělej sto milujících a díkůplných kroků ke své Kvantové Přítomnosti. Neexistují zkratky, protože příprava musí být udělána prostřednictvím sloučení tvého lidského jáství s Kvantovou Přítomností. Oni existují v rozdílných frekvencích a sloučení těchto frekvencí není něčím, co bys chtěl udělat příliš rychle, takže buď laskavý k sobě a druhým a buď elegantní a trpělivý. Každé ráno, když vyrážíš, abys vstoupil do učebny svého lidského jáství, pozvi svou Přítomnost, aby tě doprovázela ve všech geometriích tvého života... dokonce i ve světských a obyčejných oblastech.


39:52

Prociťuj toto spojení mezi svým lidským jástvím a svou Kvantovou Přítomností jako partnerství ustanovené Prvotním Zdrojem a umožněné tvými nejmocnějšími snahami coby nesmrtelné bytosti – snahami, které si obáváš byť jen představit, protože se ti zdají příliš velké – příliš neobvyklé pro člověka na to, aby jim uvěřil. A teď jsi zde a nyní, naslouchající svýma božskýma ušima, vědouce, že to, co říkám, je opravdu tvá vlastní pravda. To je ta rezonance. To je způsob, jakým jsi veden. Jak naviguješ svůj lokální multivesmír, to je tvá učebna.


43:17

Lidské jáství sestává z 0,1 metru kubického a Přítomnost sestává ze 126 metrů kubických. Jak jsem se však již zmínil dříve, Přítomnost je spojena se svým Zdrojem přes pupeční šňůru Ducha či Zdrojové Inteligence a právě díky tomuto spojujícímu vláknu je lokální multivesmír vpravdě nekonečný, překrývající všechny ostatní, a to je to, co je myšleno Celistvostí.


44:01

Naše Kvantová Přítomnost je tím, co naviguje naše lidské jáství k pochopení Osobní Celistvosti, ale tato touha je jen ozvěnou skutečné motivace – realizovat Univerzální (Vesmírnou) Celistvost s uchováním naší individuality.


55:23

Jestli můžu dodat ještě jeden poslední komentář, týká se kontemplace o Vzoru Celistvosti. Nedefinoval jsem ho úplně přesně, protože jste řemeslníky tohoto úsilí. Poskytl jsem nějaké záchytné body a moderní koncepční rámec, avšak vizualizace je klíčovým prvkem tohoto vzoru. Aktivování vaší moci a síly představivosti je rovno svalům tohoto vzoru.


55:52

Obklop se hudbou, uměním a kulturou, láskyplnými vztahy. Vnes toto do svého lokálního multivesmíru a dovol, aby to inspirovalo tvou sílu představivosti. Rád bych tě pozval k účasti v Chrámech Událostí, které budou spuštěny. Bude celkem sedm chrámů, které budou uvolněny v následujících čtyřech letech. Můžeš-li se zúčastnit Chrámů Událostí, pomůže ti to cvičit svou Kvantovou Přítomnost, protože budeš součástí kvantové komunity, která kolektivně vyzařuje lásku a soucit těm, kteří ji potřebují.


Z mého srdce do vašeho James