Kvantová pauza

 Aktivační zdroje z Chatu 13.2. 2022 na témata:

Kvantová pauza

Kronikář srdce

Tři jemné touhy egaPopis techniky Kvantová pauza v PDF

-----------------------------------------------------------------------------

Lyricus Rozprava 6

Techniky intuitivní inteligence


Výběr citátů ke „Kronikáři srdce“


Učitel: Existuje jedna součást lidského nástroje poeticky pojmenovaná jako Kronikář Srdce. Tvá emoční historie - každá její nuance - je zaznamenávána a zapsána do okruhů tvého srdce. To je z největší části zdrojem „mraků“ (mysli), o kterých jsme mluvili.

...

Učitel: Není to samo srdce, do kterého byly emoce zapsány. Emoční zápisy procházejí srdcem do mozku a neuronové sítě, která ho obklopuje. Takže čistící proces probíhá stejným způsobem. Zdůrazňuji, že jde o proces, nikoliv o událost. Začíná to soucitnou vibrací emoce zvanou odpuštění. Tato vibrace může být v srdci evokována tímto příkazem:

Jak se světlo srdce rozjasňuje, vzrůstá má schopnost odpouštět. Jak odpuštění plyne do mého srdce a stoupá vzhůru, naplňuje celou mou hlavu nejčistším a nejjemnějším světlem. Z tohoto světla tryská soucit do mé minulosti a vše co bylo, je proměněno na toto světlo.“

Když je tato invokace pronášena, sleduj pozorně slova a dovol jim vytvářet vizuální obrazy ve tvém srdci.

...

Učitel: Druhý stupeň spočívá v tom, nechat toto světlo usadit. Vyžaduje to vnímat světlo jako velmi, velmi jemnou mlhu zlato-žluté barvy, zavěšenou či pohybující se v podprahové úrovni vnímání. Je důležité pocítit, že tento pohyb či přítomnost světla ve tvé hlavě účinkuje na inteligenci – schopnost přepojení, přepsání či adaptování tvé emoční historie.

Učitel: Ano, vizualizace a představivost jsou velmi mocnými prvky tohoto procesu. Opět zdůrazňuji, že jde o proces, který vyžaduje pravidelné praktikování v určitém časovém období – typicky 30 dní a více.

Učitel: Když jsi naladěn na svou představu a vidíš jemnou světelnou vibraci ve své hlavě a dovolíš jí se tam usadit, musíš zaujmout vnitřní postoj odevzdání uvolnění se ... sledku techniky. Skutečnosti, že emoční historie, kterou jsi skladoval v neuronové či kvantové síti zvané lidský nástroj může dojít změn a modifikací.

Učitel: Jestliže se jednotlivec uchází o přístup k intuitivní inteligenci a jejímu projevení, pak je uvolnění psychologická nutnost. Tvé ego je zběhlé v práci s nižšími, vnějšími energiemi, zrovna tak jako tvé srdce je zběhlé v práci s vyššími, vnitřními silami.

Jak hledáš způsob připojení se k těmto vnitřním silám, tvé ego bude vnímat tuto snahu a tento proces jako zřejmý způsob rozptýlení od skutečného světa problémů, které na tebe doléhají. Instinktivní reakcí ega tedy v tomto případě je, že bude vnímat záměr frekvencí srdečního jádra jako nezdařený.

Student: Proč?

Učitel: Protože ego sídlí v nižší mysli a jeho spojení s fyzickým tělem je hlavně skrze očně-mozkové vnímání jeho dominantní reality –

tří-dimenzionálního světa. Pro ego samé je srdce jen obtížným přívěškem fyzického těla vnímaným jako projev slabosti.

------------------------------------------------------------
Život ze srdce - úryvek

...

Tři jemné touhy

Nyní se dostáváme ke třem jemným touhám, které stojí téměř za vším, čeho chceme dosáhnout:

  • touha po okamžitém uspokojení,

  • touha po kontrole,

  • touha po následující záležitosti.

Tyto tři jemné touhy také ovlivňují naše očekávání na poli duchovního vývoje a růstu, a proto na ně poukazuji.

Každá z těchto tří jemných tužeb je součástí celkové společenské dysfunkce, založené na prošlém systému víry, ve kterém ctižádost ega převyšovala moudrost projevu srdce.

O tomto vpravdě pojednává přicházející (probíhající!) posun vědomí, který byl dlouho předpovídán.

Moudrost srdce zvítězí a stane se standardním poslem lidstva, uvedeným novým řádem soudržnosti a spojením s vyššími frekvencemi naší božské přirozenosti a božského zdroje.


Touha po okamžitém uspokojení

Existuje fráze od Williama Gibsona: „Budoucnost se již odehrála; jen není dobře zveřejněna.“ Tento pocit se zdá být vhodným ve světě, kde jsou zkratky vychvalovány experty ze všech oborů. Urychlení je synonymem dnešní doby a smysl tohoto urychlení je dělat všechno rychleji, za méně času; být více produktivní; být lepším zaměstnancem; být lepším studentem; být lepším ve všem a dosahovat toho rychleji a snadněji.

Co chybí v tomto přístupu, je cíl, nebo řečeno jinými slovy: „kam tě toto urychlení dovede“. K autu snů, většímu domu, osvícení, nevyčerpatelnému bankovnímu účtu, prestižnějšímu postavení ve společnosti, lepšímu zdraví, nebo prostě snadnějšímu životu? Ať je cílem cokoliv, představa okamžitého uspokojení zde hraje roli urychlovače jeho dosažení. Jak je to však tehdy, jestliže cílem je emoční sebe-mistrovství? Jaké jsou v tomto případě ukazatele pro urychlení? Jak vypadají zkratky a jak poznáme, že jde o urychlení, zpomalení nebo o přešlapování na místě bez pokroku?

Okamžité uspokojení předpokládá jednu základní věc: v jakémkoliv lidském úsilí existuje výtah či schodiště a je lepší použít výtah. Skutečnost, aby ses dostal do cíle rychleji, nebo abys dosáhl svého záměru rychleji, je důležitější, než zkoumání toho, který cíl či záměr je lepší. Je to přesně tato touha po urychlení konečného cíle, co častokrát způsobuje, že se jedinec zmýlí v odhadu, který cíl či záměr je nejsilnějším ve smyslu naplnění.

Nyní se můžeš zeptat: „Jestliže je emoční sebe-mistrovství silným smyslem tvého duchovního účelu, jaká je potom nejlepší cesta k jeho dosažení?“ Má odpověď zní – žít ze srdce a vyjadřovat šest ctností srdce s originálností a mistrovstvím, ale nepřikládat rychlosti této cesty k mistrovství žádnou důležitost. Možná je to zbytečné varování, ale touha po rychlosti je mistrem sama o sobě a podněcuje ego jako máloco jiného.


Touha kontrolovat

Druhá jemná touha, která nás často svádí z cesty, je naše nenasytná touha po kontrole a řízení. Touha po řízení svého života je do nás vložena v raném věku a je kultivována procesem socializace. Jsme učeni kontrole našich emocí – zvláště chlapci. A když dospějeme, jsme učeni, že řízení našeho prostředí je rovno úspěchu ve funkci společenského přispěvatele do mašinérie tvoření peněz, kterou nazýváme ekonomikou volného trhu.

Mnoho lidí se domnívá, že kontrola a řízení je nepostradatelným nástrojem úspěchu ve všech oblastech života – včetně duchovní říše a osvícení. Nicméně kontrola a řízení není konečným naplněním, protože jsi vždy svázán bojem s protivníky, kteří také touží po kontrole a řízení. Je to nekonečné soupeření. Jde o následek tří-dimenzionálního konceptu, ve kterém existují pouze vítězové a poražení – a je lepší být vítězem.

Chápu, ve světě peněz je těžké argumentovat touto logikou. Nicméně touha po kontrole je neúnavný mistr, který požaduje, abys pracoval více, zaměřen na své povinnosti ve společnosti, a aby sis byl jist, že svět, ve kterém pracuješ, se nevymaní tvé kontrole. Kontrola se bude v následujících sedmi letech stávat více letmou, protože dimenzionální posun, který je již pod povrchem, bude měnit ztrnulé společenské instituce a v některých případech způsobí jejich zánik.

To znamená, že ti, kdo se snaží kontrolovat a mikro-řídit své životy, shledají obtížnějším udržet emocionální rovnováhu. Když se jejich emoční rovnováha začne pohybovat směrem k a od nepokoje, ucítí zrychlený puls světa a přeteče přes ně stres, jako kdyby stáli přímo pod jeho vodopádem.

Protilátka ke tvrdohlavé kontrole je dokázat sama sobě, že víš, jak se posunout směrem do sebe-bezpečí, cítíš-li se v nebezpečí; jak se posunout směrem k projevení ctností srdce, stojíce tváří v tvář životním výzvám; jak se posunout do odevzdání svému vyššímu já, cítíš-li, jak tvé ego roste.

Všechno je jednodušší říci nežli udělat – tím si můžeš být jist. Avšak emoční sebemistrovství je smyslem sama pro sebe, nikoliv cílem. To si pamatuj. Nikdo se na tebe nedívá dolů z nějaké nedostupné výšiny a nesoudí tvé nedokonalé vyjádření šesti ctností srdce. Soudíš-li sám sebe, je zde často přítomen smysl pro přiměřenost v soudech. To je právě ona reakce potřeby kontroly. Kdybych jen mohl lépe kontrolovat své emoce. Kdybych se jen mohl rychleji zdokonalit v praktikování šesti ctností srdce. Kdybych jen mohl odpouštět snadněji a nechovat zášť vůči přátelům či rodinným příslušníkům.

Můžeš si být naprosto jist s představou, že nastoupíš-li tuto cestu, přijdou okamžiky selhání, zkratů a „chybování“. Dokonce může přijít čas, kdy budeš mít pocit, že ztrácíš pevnou půdu pod nohama a budeš si připadat bezmocný, v bezvýchodné situaci, utopený v sebenepřijetí. Právě v tomto čase budeš potřebovat projevit moudrost své cesty k emočnímu sebe-mistrovství, a ať už to bude vypadat jakkoliv nedokonale a neprozkoumaně, poslouží ti to lépe, než jakákoliv jiná rada, protože jak už je dávno známo – srdce je sídlem duše.

Zaměř se na tuto moudrost, nikoliv na abstraktní koncept Boha či „vyšších sil“. Zaměř se na svou vlastní moudrost šesti ctností srdce a nauč se, jak se posunout směrem k jejich vyjádření v okamžicích, kdy výzvy života klepou na tvé dveře. Při tomto aktu budeš učit druhé skrze tento projev a záměr. Při tomto aktu měníš elektromagnetické pole, které tě obklopuje, měníš frekvenci světla svého energetického pole. To dále přitahuje obdobné okolnosti, stejně jako ti to poskytne zlepšené emoční zdraví, mentální jasnost a fyzickou pohodu.


Touha po následující záležitosti

Třetí z jemných tužeb je touha po následující záležitosti. O následující záležitosti se obvykle uvažuje jako o mocnější než je současná záležitost. Jedinci se obvykle chtějí dostat k následujícímu nápadu, duchovní cestě, či léčebnému způsobu dříve, než získají základní pochopení svého vnitřního stavu. Zakoušejí pouze povrchní úrovně bez poznání hlubších hodnot a významů, jež v nich existují.

Vezměme například téma, kterým se právě zabýváme: emoční sebe-mistrovství. Někteří lidé by mohli namítat, že se jedná o důležitou schopnost ovládnout nezávislost jak je definována pojmy svých psychologických či duchovních složek. Nicméně to není snadná záležitost, ovládnout své emoce nebo jen získat smysluplné pochopení jejich jemné přirozenosti. Emoce jsou velmi multi-dimenzionální a pracují z jemných energetických úrovní až dolů na pozemskou úroveň, kde tvoří vztahy, zaměstnání a osobní život. Z toho důvodu jsou emoce komplexní sítí energetické výměny s těmi, které potkáváme ve svých životech, ať už osobně, či virtuálně prostřednictvím pošty, telefonu, textových zpráv, chatu, e-mailu; to vyžaduje vytrvalost, trpělivost a bdělost v praktikování. Není dostatečné hrát si s tím pravidelně.

Touha po následující záležitosti je potřebou zmáčknout tlačítko „obnovit“ v systému víry jednotlivce. Někdy je to dobrý instinkt obnovit si své rozhledy a víry, ale někdy to rozptyluje tvou pozornost na povrchu životního účelu, protože se vždy pohybuješ směrem k následující záležitosti – nové metodě, novému učení, novému životnímu stylu. Vnitřní stav tvého emočního života, hodnoty vycentrované do srdce a intuitivní moudrost tvého energetického srdce je nekonečným zdrojem inteligence. Pohybuješ-li se k následující záležitosti a pokud ona v sobě neobsahuje jádro „žití ze srdce“ jako svůj základní princip, asi nerozvineš svůj přístup k nekonečnému zdroji inteligence, který tě čeká ve tvém nitru – nikoliv v knihách, na internetu, v ašrámu, škole, semináři či učení mistra, ale v tobě.

Zatímco následující záležitost může být prodávána jako největší pravda, která kdy k lidstvu sestoupila, bude vypadat bledě ve srovnání s tvou vlastní moudrostí srdce – víš-li, jak ji aktivovat, zpřístupnit a projevit. Existuje tisíce systémů, které slibují osvícení – a mnoho z nich má svou hodnotu, ale touha po následující záležitosti má často nezamýšlený vedlejší účinek, který tě vede pryč od lektora, se kterým ze všech nejvíc potřebuješ být ve spojení: tvé srdeční inteligence a jejího emočního a energetického potenciálu.

Objevení a urychlení složitosti života má také za následek objevení složitosti v duchovním životě. Existuje množství takzvaných duchovních praktik, které po vás vyžadují dýchání velmi specifickým způsobem a rytmem. Jiné praktiky vyžadují jíst určité kombinace jídla a pití. Další předepisují velmi specifické meditace a postoje. A jiné určují jisté barvy a zvuky, jež aktivují tvou duši.

Žití ze srdce není založeno na přesné technice nebo složitém cvičení těla, mysli nebo emoční kontroly. Jde o jednoduché praktikování srdečních ctností ve tvých denních událostech, okamžik za okamžikem. Časem se tato praktika vyvine ve virtuozitu přesnosti a kontroly, ale to je jen přirozený důsledek jednoduchého cvičení - nejedná se o strnulý program tréninku, který by byl naplánován od počátku - v tom je důležitý rozdíl.


----------------------------------------------------------------------------------