Meditace Síť a Kruh ctností srdce

 Témata z Chatu - 16.1. 2022


Meditace Síť ctností srdce

V prvním roce – obvykle k jeho závěru – si praktikující života ze srdce začne více uvědomovat koncepční rámec, ve kterém pracuje, což může být přirovnáno k energetické síti, která ho obklopuje. Je to podobné jako vizualizace sítě ukázané výše a projevování se z prostředního kruhu, který symbolicky představuje božskou lásku – průnik šesti ctností srdce.

Projevování se z nitra této sítě je formou meditace, nikoliv však tak, jak obvykle meditaci chápeme: jako niterný stav uvolněnosti a bdělosti. Zde se jedná o vnější stav aktivního uvědomění a projevení, které pramení ze stability žití v „centrálním kruhu“ božské lásky – s uvědoměním, že jsi obklopen schopnostmi praktikovat kdy-kterou-jak. Toto praktikování ti umožní vyvěrat ze svého centra kterýmkoliv směrem za účelem vyvolání události s odpovídající emoční energií. To je léčení, harmonizování a znovu-posílení energií ze tvého srdce za účelem sdílení sama sebe s jakoukoliv okolností či lidským stavem.

Jedná se o aktivní meditaci, jež je praktikována po celý den a vyžaduje jistou schopnost vizualizace, jak se pohybuješ od události k události. Vizualizace, kterou udržuješ ve své představě je, že šest ctností srdce tě obklopuje jako energetický hologram, který sahá 3-5 metrů všemi směry kolem těla. Jak praktikuješ tuto vizualizaci, časem uvidíš, že se jedná o rozšíření tvého energetického těla a nikoliv pouze o oddělenou představu sítě; že jde o aktuální strukturu tvého energetického těla. Toto nahradí stávající abstrakci systému čaker, barev a frekvencí a dalších s nimi spojených záležitostí.

Podstatným faktorem je, že si představuješ nejvnitřnější část své bytosti smíchanou s božskou láskou. Je to jako když tvé bytí – bez ohledu na to, kde se ve světě fyzicky vyskytuješ, nebo co prožíváš – je naplněno božskou láskou a mistrovsky propojeno se šesti ctnostmi srdce a jejich 63 kombinacemi. Tato energetická síť zakotvená v božské lásce je schopna se zmobilizovat jako okamžitá, sebeprojevující se síla šesti ctností srdce, jejíž mistrovství stále vzrůstá.

Meditace sítě šesti ctností srdce by měla zakořenit jako koncepční rámec ve tvém denním životě. Je to pro tebe způsob, jak skrze proces vizualizace myslí a vírou srdce zakotvit do svého chování určité principy tak, aby pracovaly dohromady, jako sjednocený záměr žití ze srdce.


Meditace Kruh ctností srdce

Všichni jsme slyšeli o kruzích zla – když negativní chování plodí negativní chování, stále opakujíce pocity chamtivosti, závisti, žárlivosti, nepřátelství, roztrpčenosti, viny, odsuzování či hněvu, tak jak jsou zakořeněny hluboko v naší přirozenosti; kdy jsme byli bezmocní zastavit jejich kosící efekty v podobě nemocnosti. Kruh zla negativních emocí vyčerpává naši energii, dusí naši kreativitu, a není-li kontrolován, vede do pouště deprese, zaškrcení toku ducha mezi naším srdcem a myslí.

Existuje také Kruh ctností, který generuje pozitivní výsledky žití ze srdce ve všech dimenzích života jedince. Praktikování kdy-kterou-jak je generátorem energie kruhu ctností, je-li aplikováno v individuálním žití ze srdce. Jedna z klíčových složek této praxe je připojení ke zdroji energie, stejně jako potřebuješ připojit generátor energie k přírodním zdrojům, jako jsou vítr, voda či slunce.

Jeden ze zdrojů energie, který podporuje praktikování kdy-kterou-jak je technika kruhu ctností, která vyžaduje, abys investoval 10-20 minut svého času – tak často jak jsi k tomu veden – k vytvoření jednoduchého energetického přítoku. Jedná se o snadné cvičení dýchání v klidném a bdělém stavu mysli a těla, a poté opakování nahlas šesti ctností srdce v následujícím pořadí:

  • vděčnost
  • soucit
  • odpuštění
  • pokora
  • pochopení
  • odvaha

Pokaždé, když vyslovíš název ctnosti, dovol mu, aby v tobě probíhala jeho ozvěna či opakování, jako kdyby tvůj vnitřní stav byl hlubokým kaňonem. Zatímco pokračuješ v opakování těchto slov v uvedeném pořadí: vděčnost, soucit, odpuštění, pokora, pochopení, srdnatost, uvažuj o jejich energetickém významu; prociťuj je, a nech tento pocit, aby tě naplnil, aby se rozšířil do každé buňky tvého těla. Čím více provádíš tuto techniku, tím více uvidíš, jak se šest ctností srdce splétá dohromady, zůstávajíce jak odděleny, tak propojeny, jako struktura mozaiky. Každé slovo nese energetickou podstatu jako frekvenci, která se více a více zakořeňuje ve tvém vědomí těla-mysli během provádění tohoto cvičení.

V každém kruhu, který se opakuje, existuje hybná síla, která ho obnovuje a udržuje v pohybu skrz stav rozptýlení, se kterým se všichni setkáváme v našich denních životech. Kruh ctností je udržován tímto jednoduchým cvičením, takže připomínám, že zvláště na počátku tvé cesty v praktikování kdy-kterou-jak, je vhodné ho použít ve významu generování kruhu ctností.

Časem budeš veden tvým nejvnitřnějším jástvím k posunu této techniky z roviny interní kontemplace a energetické asimilace směrem k vyjádření – nebo poslání energetických kódů každého slova navenek. To ze začátku obvykle znamená jistý způsob vyzáření energie každého slova směrem k milovaným osobám, přátelům a rodině, duchovním vůdcům a k těm, se kterými máš specifické spojení. Tento projev také může být směrován k událostem a lidem či zvířatům, kterých se událost dotýká.

Těm z vás, kdož jste polapeni v kruzích zla emočního zmatku, pomůže tato technika k úniku z „pohyblivého písku“ kruhů zla. Chápu, že uvedená technika vypadá velmi jednoduše a proto se můžeš ptát, jak může mít požadovaný efekt; avšak opakování slov má sílu samo o sobě, z důvodu hlubokého a vrstveného významu obsaženém v každém slově. Předtím, než začneš s technikou, přečti si Dodatek k tomuto článku, ve kterém jsou uvedeny předběžné definice každé ze šesti ctností srdce.

----------------------------------------------------------------------------------

Úryvek z textu Život ze srdce

Audionahrávky k meditacím nalezneš na našem YouTube kanálu v playlistu:

Život ze srdce a Kvantová pauza

----------------------------------------------------------------------------------

Hovoří Ctnosti srdce

Tento text je určen tobě, praktikujícímu, který žije na hranici mezi dvěma póly: duší jako vyšším pólem na straně jedné; egem, které je ti více známo, na straně druhé. Dříve než ses zrodil jako praktikující, my, šest ctností srdce, jsme neměly sílu přinést celistvost do tvého života. Ale tvoje rozhodnutí učit se způsoby srdce je vysoce ceněno. Proto, my, jako tým, ti děkujeme, že nám pomáháš ti pomoci. A ti z vás, kdo jsou nejistí z myšlenek a pocitů, které jsou zde představovány, prosím, přijměte následující slova jako kdybyste byli praktikujícími kdy kterou-jak.

JSEM SRDNATOST. Praktikující, dříve než ses zrodil, moje stínová přítomnost – strach – doprovázela tvé ego všude. Strach se rád maskoval za zbabělce či násilníka, což jsou věrní průvodci tvého ega. Když intenzivní světlo pochopení zazářilo ve tvém vědomí, uvědomil sis, jak strach překáží přirozenému sklonu k emocionálnímu sebemistrovství. To, že ses probudil jako praktikující, mi dovoluje vstoupit do tvého vědomí, dát ti sílu a odvahu čelit pravdě v každé situaci a hledat novou cestu.

JSEM POCHOPENÍ. Tvoje touha pevně uchopit povahu tvého života, vztahů a světa bez filtrů osobnosti ega mě přivedla do tvé přítomnosti. Světlo, které přináším, může opravdově zazářit, když maska ega neodfiltruje mé paprsky. Vrhám světlo duchovní moudrosti. To tě bude vést s milujícím pochopením, které vyzařuje z inteligence srdce. Nic z toho by nebylo možné bez pomoci mého společníka, ctnosti srdnatosti.

JSEM SOUCIT. Můj vstup do tvého života je výsledkem tvé schopnosti cítit, myslet a žít za ochrannými hranicemi tvého ega-osobnosti. Kdykoliv objevíš, že tvoje ego vystavělo novou obrannou zeď, aby blokovalo můj vstup, neodpovídej ničením toho, čemu ego nemůže pomoci, ale stavěj. Zavolej mě a místo ničení stavěj. Postav otevřené dveře ve zdi tak, aby světlo mého soucitu mohlo proudit do světa tvého ega. Má přítomnost ti dovoluje pochopit a pak odpustit, a tak učit tvé ego, že nejsi nepřítel, ale praktikující. Ty jsi ten, kdo ustanovuje harmonii, ty dovoluješ, aby zdi svrchovanosti setrvaly na místě, zatímco buduješ otvory, které dovolují společenství se všemi, kdo jdou tvojí cestou.

JSEM ODPUŠTĚNÍ. Přicházím do tvého života díky tvé ochotě se osvobodit od touhy tvého ega po odplatě. Doprovodné světlo pochopení a milosrdenství soucitu osvobozuje mě, abych tě osvobodil. Odemykám okovy těch událostí, které tě drží jako vězně minulosti, a které ti nikdy nedovolí žít v posvátném okamžiku, který transcenduje čas.

JSEM POKORA. Toužila jsem ti nabídnout dar mé přítomnosti, ale ego vždy blokovalo můj vstup zdmi strachu. Je pro mě velmi obtížné vstoupit do tvého vědomí bez pomoci přátel – ostatních ctností. Nejsem vítána v životě, který sdílíš se svým egem. Kdykoliv jsem se pokoušela vstoupit do tvého pole sama, bez doprovodu mých ctností - společníků, cítil jsi mě pokřiveně jako pokoření či ponížení. A nikdy jsi neobdržel můj dárek, znalost tvého pravého jáství. Ulehčím ti. Zbavím tě břemene. Osvětlím tvůj náklad. Dovolím ti se vzdát a vydat se do mých utěšujících paží. Můžeš zahodit své boty a nechat odpočinout unaveným nohám, protože víš, že nemusíš hrát hry požadované tvým egem. Není tu nikdo pro koho bys musel hrát nějakou roli. Konečně můžeš být sám sebou, svým krásným, jedinečným jástvím, protože ve svém srdci víš, že jsi přesně tím, kým jsi   bytím od okamžiku k okamžiku.

JSEM VDĚČNOST. Než jsi začal vyvíjet úsilí objevit moji pravou přirozenost, tvůj koncept vděčnosti byl zakořeněn v tom, co ti svět poskytl. Ale nyní se tvoje vděčnost posunula k tomu, co ty poskytuješ světu, což je dar, který ti my, šest ctností srdce, nabízíme. Mým účelem je přinést radost, která přichází z tvé plné realizace vznešenosti, krásy a zázraku multi-realit Prvotního zdroje. Narodila jsem se do tvého světa z tvé touhy vidět celý život v novém světle, světle milující vděčnosti.

Potřebujeme se navzájem

Na konec, pro ty, kdo si nejsou jistí myšlenkami zde uvedenými, a také pro povzbuzení a pokračující horlivost praktikujících, kteří tuto důležitou práci dělají, prohlašujeme, že naše funkce je sloužit lidstvu – sloužit tobě – pokud nám to dovolíš. Když se k nám upřímně obrátíš za účelem odstranění strachu, nenávisti, zášti, předsudků a trápení, budeš plně podporován naší přítomností ve tvém životě. Dohromady můžeme dělat velké věci, stačí když se rozhodneš se s námi spojit a dovolíš náš vstup do tvého světa.

Potřebujeme tě, abychom naplnily naší funkci v multivesmíru a ty potřebuješ nás, abys mohl naplnit svůj osud jako představitel lidstva. Tvůj svět je v krizi, což znamená, že máš skvělou příležitost udělat kvantový skok do nové doby lidského žití. Brzy vstoupíme do času rostoucího světla, které způsobí renesanci v umění a přírodních vědách. Ale aby se tak stalo se sníženým množstvím nadbytečných nepokojů a trápení, potřebujeme jedince, kteří jsou ochotni se trénovat ve vyjadřování našich energií ctností - vyjadřování energetického srdce. Nabízíme ti pomoc a nic za to nežádáme nazpátek, kromě tvojí ochoty žít novým způsobem   žít ze srdce.


    
    
Úryvek z textu: Praxe Kdy-kterou-jak 

----------------------------------------------------------------------------------

Obrazová galerie k tématu