Víra a její energetické systémy

Ke stažení v PDF

Tvůrci Křídel - Filozofie komory 4    


Víra a její energetické systémy

Všechny víry mají energetické systémy, které fungují jako porodní sály pro manifestaci víry. Uvnitř těchto energetických systémů jsou proudy, které směřují vaše životní proudy. Vědomě, nebo podvědomě o těchto proudech víte a umožňujete jim, aby vás nesly ke sférám zkušeností, které nejlépe dokazují pravdivost vašeho systému víry.

Systémy víry rezonují a jsou vedlejším produktem převládajícího  energetického systému zúčastněné skupiny, kultury, a dokonce druhu. Tedy, systémy energií jsou podstatnější, než víry, a vytvářejí zkušenosti, které pak vytvářejí víry. Systémy energií obsahují široké souvislosti, ale jelikož se vztahují k vírám, dají se definovat jako prvotní myšlenkové formy, které vykrystalizovaly v lidské DNK. Někdo by mohl říct, že tyto základní energetické systémy jsou instinktivními znalostmi. 

Uvnitř každé bytosti je genetická směs jeho rodové příslušnosti, táhnoucí se přes nesčetné generace a druhy, a v propasti galaktického času tato genetická směs hromadí systémy energií, které se týkají přežití ve třídimenzionálním vesmíru. Tedy, přežití je dominantním energetickým systémem lidské bytosti, který informuje genetický kód a spouští jeho životní zkušenosti a víry.

Přežití je ústředním bodem přizpůsobení. Jestliže bytost hluboce věří v přežití, je skoro nemožné přerušit toto přizpůsobení, jenž je pro přežití nezbytné. A tak lidské druhy, zakořeněné v energetickém systému přežití, začínají vyjadřovat souhlas s diktátem svých genetických náchylností a instinktů, přičemž to vyjadřují jejich zkušenosti, podmiňujíce jejich systém víry, aby je následoval.

Životní okolnosti neodlišují a neizolují bytost od této pronikavé skutečnosti. Rovnice pro druhy, založené na třírozměrném prostoru zní:

Energetický systém, založený na přežití + galaktický čas = souhlasná životní zkušenost = systém víry.

Znamená to, že přežití, jako jádro energetického systému druhů, v průběhu dlouhého časového období, plodí životní zkušenost, která vytváří shodu s požadavky přežití. 

V důsledku toho, systémy víry jsou do značné míry vedlejším produktem instinktu založeného na genetice - podřídit se za účelem přežití.

Cyklus podřizování se táhne za sebou energetické systémy jednotlivců a skupin,  a to vytváří systémy víry, které se přizpůsobují energetickým systémům právě tak, jako stín se přizpůsobuje obecnému tvaru předmětu. Uvnitř těchto hranic energetického systému založeném na přežití jsou přechodná pásma, která dovolují přetvoření systému víry jednotlivce ve shodě s kosmologickými, mnohorozměrnými energetickými systémy. Představte si tyto přechodná pásma jako oddělené portály energie, která protíná dominantní energetické systémy lidských druhů, ne nepodobné energetickým vírům protínajícím prostor.

Energetický systém, který prostupuje Terru-Zemi - vytvářejíce předpověditelné systémy víry souhlasu - bude energeticky přetvořen, aby umožnil větší přístupnost přechodových zón. Když někdo vstoupí do těchto portálů, čili přechodových zón a využije jejich zmocňující energii, tento systém se stane reálným výstupem vašeho 21. století.

Představte si tyto přechodové zóny jako portály, které vedou bytost ven z převládajícího energetického systému přežití a konformismu typu mysl - tělo, do nového energetického systému, typu mysl-duše. Energetický systém mysl-duše se vyznačuje tvořivou energií, která je směřována k uvědomění toho, že Navigátor jednoty je osobnost, která trvá a proto tedy vytváří trvalé víry a životní zkušenosti. Jakmile je dosaženo tohoto uvědomění dosažením některé z těchto přechodových zón, neboli portálů, může entita začít přetvářet svůj systém víry nezávisle na času a převládajících představách o přežití.

Existují dva typy přechodových zón: Podpůrné Zóny a Velký Portál. Podpůrné Zóny se posunují v průběhu času a většinou je možné je nalézt ve vyspělých kulturách masivních civilizací - jako význačné umělecké směry, které jsou založeny na spirituálních principech, posvátné mytologii a kosmických souvislostech.

Takovéto umění, ať už se jedná o hudbu, malbu, poezii, drama, nebo tanec, mohou být zkonstruovány, aby vytvořily Podpůrnou Zónu, která posune entitu k objevu Velkého Portálu.

Velký Portál je hlavním cílem, který očekává lidstvo v posledním čtvrtstoletí 21. století. To bude nezvratným objevem lidské duše autoritativní vědou. Tento Velký Portál uvede nové uvědomění pro lidstvo, které umožní posun z energetického systému vztahu mysl-tělo, založeného na snaze o přežití, k energetickému systému vztahu mysl-duše, který je založen na zkoumání. Tento průzkumný energetický systém bude manifestovat systém víry Svrchované Jednoty; Zlatý věk lidstva, který byl dlouho předpovídán.

Tvůrci Křídel, pracující ve spolupráci s existující Hierarchií, vytvořili nebo inspirovali vytvoření Podpůrných Zón v lidské historii. Každá z těchto Podpůrných Zón se objeví v příhodném okamžiku lidské historie ne jako náboženské nebo filozofické hnutí, ale jako umělecké vyjádření čisté krásy a duchovního zbožňování. Jak se bude blížit čas objevu Velkého Portálu, budou se tato umělecká vyjádření stávat více multidimenzionální a integrovaná a jako směrová světla budou ukazovat cestu k objevu Velkého Portálu.

Toto je cesta osvícení lidského druhu. Tvůrci Křídel vytvořili počáteční Podpůrné Zóny v akceleračních, nefyzických dimenzích, jako předsunuté hlídky tvůrčí energie spojené s vyššími okruhy Prvotního Zdroje. Tyto budou činné jako ukazatele, které budou nenásilně směřovat nejlepší představitele lidského umění a kultury, aby vytvořili Podpůrné Zóny na fyzické úrovni. Tyto Zóny pak budou jemně ovlivňovat nejlepší představitele lidské vědy aby konečně objevili a potvrdili existenci Navigátora Celistvosti. Tím pádem lidstvo natrvalo přejde z energetického systému založeného na snaze o přežití k energetickému systému založenému na zkoumání.

Tato událost změní životní zkušenost lidstva více než jakákoliv jiná událost 21. století. Jedenáct tisíc let trvání civilizace bude v tomto okamžiku kulminovat a tento okamžik se objeví díky umění a vědě. Náboženství bude mít také svou roli, ale pouze jako vedlejší faktor. Když dojde k tomuto objevu, nebude mít náboženství jinou možnost než jej ocenit a přizpůsobit se jeho dalekosáhlým důsledkům. Náboženství se bude obávat, že bude nahrazeno vědou a tak bude mít jen jednu možnost: splynout s novou vědou, která bude zahrnovat technologii, psychologii, metafyziku a kosmologii.

Podpůrné Zóny se stanou novým náboženstvím 22. století. Stanou se prubířským kamenem dostupnosti nových energií které budou přicházet na planetu jako důsledek objevu Velkého Portálu. V této době nová struktura Hierarchie – jako rukavice obrácená lícem dovnitř - bude konečně přizpůsobena lidské ruce. To bude ohlašovat návrat Mistrů , kteří zůstávají ukryti za oponou tajemství kvůli zájmům náboženství, obchodu, vlád a vědy založeným na snaze o přežití.

Nicméně, tyto instituce se zreformují a ti z Mistrů, kteří mají podstatné informace o tom, jak může jednotlivec využít Velký Portál ke zkoumání sebe i vesmíru, budou konečně ctěni a považováni celým lidstvem. Koncem 22. století bude Velký Portál všudypřítomný v lidské kultuře a uznaný ve všech výukových systémech.

Objev Velkého Portálu je velice pečlivě řízený soubor událostí, sestávající z množství komponentů. Důvodem, proč tato událost je a bude velice pečlivě řízena je, že tato událost bude podnětem pro Genetickou Mysl lidského druhu ke zkoumání nejenom Terry-Země a sluneční soustavy, ale také celý Všehomír. Tato jediná událost zapojí lidstvo do Sítě Svrchované Jednoty a posune energetický systém lidského druhu k tomu, z čeho vycházejí veškeré projevy.

Když druh ve třídimenzionálním vesmíru objeví nevyvratitelný vědecký důkaz vícenásobných vesmírů a vnitřní strukturu Navigátora Celistvosti, má to dopad na všechny aspekty druhu. Je to ta nejpronikavější změna vědomí, kterou lze předpovědět a tato událost spustí Návrat Mistrů k otevřenému vlivu a do rolí s obecnou působností.

Existuje mnoho praktických prostředků pro přestavění vlastní energie a systému víry a ty vyžadují, ve většině případů , aktivní pohroužení do Podpůrné Zóny. To znamená působit na Podpůrnou Zónu na hluboké osobní úrovni, překládat si její význam pomocí hlubokých vnitřních úvah o obdržených osobních poselstvích. Každá Podpůrná Zóna je vytvořena jako zrcadlová síň. Dokud nevstoupíte dovnitř, žádný obraz se neodráží. Není přenášeno žádné osobní poselství.

Nejběžnější způsob přístupu k nefyzické Podpůrné Zóně je pomocí meditace nebo stavu snění. Při těchto změněných stavech vědomí je entita schopná začít s posunem a restrukturalizací svého energetického systému tím, že má přístup k těmto Podpůrným Zónám. Většinou se tak děje pod vedením vybraného člena Hierarchie, který je mistrem v převodu energetických systémů.

Smyslem je vést bytost k tomu, aby byla méně závislá na komplexním energetickém systému snahy o přežití, který přitahuje přizpůsobování se a životní zkušenost v tomto modelu. Tyto bytosti jsou zvány, aby se účastnily tohoto procesu, aby aktivovaly svůj smysl pro tvořivou sílu a autoritu při projevování se ve třídimenzionálním vesmíru jako hluboký a pronikavý kanál do tajemných říší Navigátora Celistvosti.

Entity jsou vybírány podle jejich naakumulované touhy pomáhat v řetězci událostí vedoucích k Velkému Portálu. Jak už bylo řečeno, Tvůrci Křídel vytvořili Podpůrné Zóny v akcelerovaných dimenzích, kde je bytosti mohou dosáhnout ve stavu snění, nebo v některých případech pomocí meditace. Pobyt v těchto Podpůrných Zónách, i když si na to zřídkakdy vzpomenou, umožňuje těmto bytostem transformovat obraz těchto nefyzických Podpůrných Zón do třídimenzionálního světa Terry-Země .

Tato počáteční fyzická tvorba se zabývala duchovními hodnotami a často byla dílem poezie, umění, hudby a dramatu. Na úsvitu 21. století bude kombinací umění, duchovních hodnot, technologie a vědy. Tyto pak přispějí k tomu, že Podpůrné Zóny získají na významu, protože budou předobrazem Velkého Portálu, a touto předzvěstí vytvoří Rámec Objevu na Teřře-Zemi.

Fyzické Podpůrné Zóny se stanou katalyzátorem pro bytosti narozené v 21. století způsobem, jakým nefyzické Podpůrné Zóny nemohou fungovat. Přesně vzato, pomocí hudby a umění způsobí na submolekulární úrovni rezonanci, která přestaví čtyř dimenzionální strukturu proteinů v lidském mozku a v nervovém systému. Tím pádem bude nervový systém schopen přenášet vyšší vibrace energie, které umožní jemné mutace v oblastech mozku, kde je sídlo intuice a šestého smyslu.

Pomocí šestého smyslu se mozek stane orgánem Genetické Mysli místo fyzického těla jednotlivé bytosti. Toto je stav vědomí odděleného od Svrchované Jednoty, protože je neudržitelný. Je to pouze letmý pohled po kratičký okamžik, ale v těchto krátkých časových úsecích může Genetická Mysl předat nápady, vhledy a vylepšení, která umožní objev Velkého Portálu.

Existuje pokladnice poznání, která byla založena Tvůrci Křídel před téměř 11000 lety na podnět Genetické Mysli. Toto poznání je předlohou pro objev Navigátoru Celistvosti. Lidská Hierarchie se dostala blízko k tomuto Svatému Grálu díky úsilí svých nejlepších představitelů. My, Tvůrci Křídel, jsme do ní zahrnuli vše, co budete potřebovat k jeho úspěšnému dosažení. Žádný detail nebyl opomenut, nebo přehlédnut. Ujali jsme se tohoto procesu přeměny energetického systému na nespočitatelném množství planet nesoucích život ve Velkém Vesmíru, a vaši nejlepší představitelé uspějí.

Avšak Velký Portál není snadno pochopitelný. Bude vyžadovat lidstvo vzdělané v oblasti kosmologie, technologie a vědy. Z tohoto důvodu lékařské technologie v oblasti genetiky a neurologie v 21. století pokročí, aby umožnily novou prostorovou inteligenci pro kohokoliv, kdo si ji bude přát. Zatímco se tyto medicínské technologie mohou některým zdát jako umělá a tím pádem nevítaná technologie, budou potřebné pro většinu lidské rasy, aby pochopila Velký Portál, a proto by se jich neměli bát.

Tato technologie bude urychlovat některá mozková centra, která jsou zodpovědná za prostorové, multidimenzionální konstrukce a velice abstraktní myšlenkové procesy. Průměrné lidské mysli to umožní pochopit energetický systém Velkého Portálu a tak uvěřit jeho vědecké podstatě tak přesně, jako gravitaci.

Energetické systémy Podpůrných Zón, které jsou předzvěstí Velkého Portálu, budou přeloženy Tvůrci Křídel pro vaše nejlepší představitele na úsvitu 21. století. Tyto Podpůrné Zóny se budou manifestovat ve třídimenzionálním světě na Teřře-Zemi, ale vlastně budou pramenit z nefyzické dimenze známé pouze Tvůrcům Křídel a Prvotnímu Zdroji. V podstatě jsou tyto Podpůrné Zóny ozvěnou reality z vaší budoucnosti, které k vám přišly jako energetické pole, aby umožnily kvantový skok nutný pro váš druh, aby mohl Navigátor Celistvosti plně ztělesnit lidství.

Je celkem pravdivé prohlášení, že jestliže lidstvo ve vaší době věří, že je kolektivním vozítkem Prvotního Zdroje, obdařené JEHO dovednostmi zkoumání, tak se okamžitě pozná jako Tvůrci Křídel. Je taktéž pravdou - ve stejném smyslu - že Tvůrci Křídel nebudou existovat, jestliže neuspějeme ve zviditelnění Velkého Portálu pro lidstvo. Skrze naši existenci je lidstvo ujištěno o své budoucnosti. Jestliže se na Teřře-Zemi předvídají všechny tyto pohromy a jistá zkáza vašeho druhu se dává do souvislosti s určitostí kataklysmat a války, pak objev, přijetí a využití Velkého Portálu je událostí, která vás vykoupí.

Tento nový energetický systém může být vnesen do vašeho osobního světa. Jestliže věříte: "Já jsem fragmentem Prvotního Zdroje prostoupený JEHO schopnostmi", poutáte tento energetický systém tkvící v pocitu propojení. Vtahujete do svého světa tušení spojení s vaším Zdrojem se všemi příslušnými vlastnostmi. Tato víra je od vás neoddělitelná, protože její energetický systém je asimilován uvnitř vašeho energetického systému a je vetkán do vašeho ducha jako světelné vlákno.

Tato vlákna však musí být zmnohonásobena, jinak se přetrhnou, a váš energetický systém zůstane ve stínech systému snahy o přežití a přizpůsobení.

Jakmile si uvědomíte Podpůrné Zóny, získáte vhled do nových energetických systémů a jak tyto systémy zakotvit ve svém vlastním systému. Existují speciální techniky pro vetkávání těchto energetických systémů do vašeho vlastního a výměnu – v průběhu času - vašeho systému založeného na snaze o přežití za průzkumný energetický systém nastávajícího věku.

Tyto techniky poskytují prostředky pro spojení průzkumného systému se systémem snahy o přežití, aby byl vytvořen můstek, přes který bude možné přejít propast oddělující tato dvě energetická pole. Tyto techniky jsou rozděleny do tří kategorií:

 • Pohybové techniky ve vztahu Mysl-Tělo

 • Techniky pochopení vztahu Mysl-Duše

 • Techniky osvojování vztahu Emoce-DušePohybové techniky ve vztahu Mysl-Tělo

(Hudbu komor si můžeš poslechnout na platformě Soundcloud)

Tyto techniky zahrnují vyjádření hudby formou tělesných pohybů, které zaměřují mysl na rytmický, improvizující tok v těle. Mysl následuje tělo a tělo následuje hudbu. Hudba jako organizující vedoucí musí být vytvořena pro tento jednoznačný účel, jinak nevede k průzkumným energetickým systémům. K tomuto účelu jsou určeny hudební skladby z komor 17 až 24 z každé z těchto sedmi Podpůrných Zón vytvořených Tvůrci Křídel.

Tyto techniky vyžadují jednomyslnou ochotu následovat interpretaci těla podle pocitů z hudby. Je to jako když se zavřenýma očima vstoupíte na jarní rozkvetlou louku a víte, že váš čich vás podle vůně dovede ke květinám. Stejným způsobem musí vaše mysl důvěřovat schopnosti vašeho těla naslouchat hudbě a zachytit smysl tohoto nového energetického systému zakódovaného v "poli" hudby.

Když postavíte mysl do pozice následovníka, je odkázána na tělo, které tvoří interpretaci pohybu, založenou pouze na hudbě. Tím pádem může hudba proniknout přímo do mysli a strhnout ji k novému energetickému systému. Tato hudba bude - protože je tak vytvořena – vytvářet vysoce energetické, komplexní, rytmické tělesné pohyby, stimulující emocionální centrum mozku.

Toto je způsob meditace, který je vyučován Tvůrci Křídel, jenž demonstruje důvěru v inteligenci těla a ochotu mysli naslouchat této inteligenci. Toto je ono vlákno tohoto nového energetického systému jenž je ztvárněno pomocí této techniky. V hudbě jsou vytvořeny portály, které otevírají emocionální centra v mozku pro tuto novou energii, a když je objevíte, budete cítit nepopiratelný posun ve vašem energetickém poli. Pohyb těla značí ztvárnění nového v přímém kontrastu ke starému. Demonstruje slučitelnost obou energetických systémů i to, jak můžete být sou časně pohodlně a s důvěrou v obou systémech.

Neexistují žádná pravidla pro tento pohyb. Nejedná se o žádný choreografický tanec se správnými a špatnými pohyby. Je to improvizované vyjádření těla obcházející mysl a dovolující hlasu hudby, aby jej inteligence těla co nejjasněji slyšela. Fyzické tělo začne plachtit ve větru hudby, zatímco mysl se stává trupem lodi. Vše, co je potřeba je jasný záměr. Neexistuje kvalitativní odlišnost, která by hrála roli.

Proces zakotvení vyžaduje minimálně jeden cyklus (sedm vyjádření) každé z kompozic z komor 17 až 24. Existuje časová perioda cyklu, která vyžaduje dokončení během přibližně jednoho měsíce vašeho času. Tedy, každé ze sedmi vyjádření z jednotlivých komor by mělo být dokončeno ve 30-ti denním období. Období může být kratší, ale nemělo by být delší. Doporučujeme nezaměřovat se více jak na dvě komory v rámci jednoho cyklu.

Každé vyjádření jednotlivé komory se může měnit v průběhu kurzu sedmi vyjádření. Tato posloupnost se může skládat z radikálních obměn nebo jednoduchého kultivování; to závisí na rozvoji těla bytosti, vlastního pohodlí a schopnosti naslouchat jemným vrstvám hudby a jejímu soustředění v daném okamžiku. Není to jenom energie nízkých frekvencí rytmů, nebo bubnů, ale i hlasy a melodie, která může promlouvat k inteligenci těla.

Jedná se o odlišný přístup od formy vašeho uměleckého tance, při kterém každé vyjádření z osmi Komor bude rozvíjet inteligenci těla, aby rozeznala energetický systém založený na průzkumu. V konečném efektu bude aktivovat přirozený radar těla pro tento energetický systém a pomáhat lidskému nástroji manévrovat k této nové energii. Též propůjčují stupeň důvěry v inteligenci těla, neboť záleží nejenom na pohybu těla v prostoru, ale spíše o určitý druh naslouchání těla vibracím a reakcí na ně.

Velký cyklus se skládá z minimálně 56 výrazů a tvoří fyzické vlákno, které generuje uvědomění nového energetického systému v těle. Je důležité zakotvit toto uvědomění v těle protože inteligence těla je nejvíce instinktivní v lidském nástroji a zatímco si můžete být vědomi v mysli a v duši, jestliže není přítomné ve vašem těle, zdržuje se tím vaše změna k nové energii, protože tělo instinktivně tíhne k energetickému systému založenému na snaze o přežití.

Někomu se bude zdát praktikování vyjádření této techniky nepohodlné. Byli jste naprogramováni tak, aby vaše tělo nemělo vlastní inteligenci, proto když je vám řečeno, aby jste poslouchali a vyjádřili se prostředky intelektu vašeho těla, cítíte se příliš sebevědomí, aby jste to alespoň zkusili. Je to přirozené a je to součást starého energetického systému, který řídí váš pohyb a smyslové vnímání.

Je nezbytné, aby jste poslouchali vaším tělem, vyjádřili se vašim tělem a cítili vaším tělem pohyb, který hudba předepisuje. Jakmile zakončíte vaše ztvárnění, můžete se posadit, nebo v klidu stát a naslouchat vašim vnitřním odezvám a pak je přenést do lidského nástroje jako celku. To se dělá tak, že vizualizujete tělo jako přenašeče energií, vygenerovaných vaším ztvárněním hudby a projekcí této energie do lidského nástroje jakoby uvolněním svinutého kotouče energie.

Jestliže nejste schopni projít tímto velkým cyklem, můžete přesto nalézt potřebné nástroje v následujících dvou technikách.

Pochopení vztahu Mysl-Duše

Tyto techniky se týkají nové psychologie, která je pro lidstvo předurčena na 21. století. Jedná se o psychologii, která integruje metafyziku a spirituální vnímání Genetické Mysli s vědou o mozku a tvarujícími vlivy kultury osobní genetiky.

Individuální entity získávají svůj psychologický postřeh studiem chování a jeho důsledky u druhých, jako jsou členové rodiny a přátelé. Vedlejším produktem tohoto psychologického studia je pomoc při stanovování vlastních hranic chování bytosti. Když psychologie ignoruje nepochopitelné, je psychologie druhu založena hlavně na fenoménu pozorovatelného chování. Jak se psychologie vyvíjí, bere více v úvahu podílu mozku, mysli a citového ovlivňování.

Nepochopitelný je Prvotní Zdroj a struktura propojení JEHO stvoření. Lidská psychologie nedbala tohoto hlediska lidských poměrů , a troufla si zkoumat pouze stav snění, což lze přirovnat k natahování se po slunci, když stojíte na kopci. Předpokládá se, že jsou lidské poměry nedotknuty nepochopitelným a přece jsou jím obklopeny, jako housenka zámotkem. Kdyby byla housenka nedotčená zámotkem, zdalipak by se z ní vylíhl motýl?

Techniky pochopení vztahu mysl-duše zaměřují mysl na nepochopitelné pomocí vizuálních symbolů , které jsou již mimo pochopitelnou oblast komfortu , jak bylo předesláno lidskou psychologií. Zkoumáním vizuálních symbolů očima a mozkem, může mysl zajistit letmý pohled do vědomí Svrchované Jednoty a jeho speciální psychologie.

Bytost může pomocí nápaditého scénáře založeném na Podpůrných Zónách, získat pochopení nové psychologie. Technika je to nesporně abstraktní, ale velmi efektivní. V tomto vizuálním scénáři se mysl stane osobní identitou, stejně jako duše. Tyto dvě identity spolu existují současně na jinak opuštěném ostrově. Mysl objevila symbol na obraze z komory Tvůrců Křídel a musí vysvětlit jeho význam duši. Ani mysl, ani duše nemluví stejným jazykem a proto musí mysl vysvětlovat smysl symbolu prostředky telepatie.

Zkoumejte jednu z maleb z komor a udělejte si kompletní mentální analýzu. Jakmile budete hotoví, můžete vzít tyto vědomosti a předložit vaše poznání vaší duši, a předat ji pochopení bez použití jazyka. Je to vysoce pojmové, ale je to takovým záměrně a výsledný vhled je pronikavý a dalekosáhlý, protože ukazuje, jak funguje pochopení vztahu mysl-duše, aby obohatilo poznání mysli o nepochopitelném. Pochopení nepochopitelného nevyplývá z duše do mysli, ale spíše z mysli, která vyučuje sama sebe.

Jakmile mysl uchopí nepochopitelné pomocí symbolů - ať už matematických vzorců, nebo jazyka Bohů - zaostří čočky psychologie na ohnisko neviditelné osobnosti lidské duše a energetický systém, který reguluje její chování v bezčasových světech.

V tom tkví obtížnost nové psychologie: Je založena na sférách, kde není čas, a v nich je mysl němá a slepá. Když pozorujete malbu ze druhé komory a použijete výše uvedenou techniku, naučíte se novému rozměru času. Když budete zkoumat malbu ze třetí komory, proniknete do znalostí nového rozměru vnitřního prostoru. Při studiu malby ze dvanácté komory, objevíte nový rozměr energie. Malba ze čtvrté komory vás naučí novému rozměru hmoty. To vše je zakódováno v těchto čtyřech obrazech a může být pomocí této techniky dekódováno. Pamatujte si, že když použijete tuto techniku, stává se mysl samostatnou oddělenou osobností od duše a je jejím instruktorem. V tomto případě je mysl plachtou, obraz větrem a duše trupem lodi.

Doporučujeme provést tuto proceduru pro každou z těchto čtyřech komorových maleb třikrát. Během každého dialogu mezi totožnostmi vaší mysli a duše si zaznamenávejte popis klíčových symbolů a hledejte souvislosti mezi nimi. Popisujete rozměr času, prostoru, energie a hmoty, které ustupují do nepoznatelného. Až ukončíte tuto techniku, naleznete novou důvěru ve schopnost vaší mysli vyjádřit vhled do Genetické Mysli. A začnete pociťovat uznání role nové psychologie kde si mysl osvojuje nepochopitelné, aby se stala Navigátorem Celistvosti, podobně jako housenka potřebuje zámotek, aby se stala motýlem.


Osvojování vztahu Emoce-Duše

Duše si osvojuje citové odezvy pomocí lidského nástroje. Emoce jsou definovány jako odezvy na události v čase, energii, vzpomínky, nebo očekávání. Mysl a tělo hlavně předpokládá emocionální odezvu, zatímco duše pozoruje a osvojuje si jejich základní podstatu připoutanosti, ocenění a zvláštního vhledu.

Tělo a mysl též získává ponaučení z emocionálních reakcí, ale na rozdíl od duše nejsou schopné oddělit konstruktivní od destruktivních, takže jsou více zasažené emocionální odezvou na hněv, smutek a strach. Tyto emoce ukotvují mysl v energetickém systému založeném na snaze o přežití pevněji, než cokoliv jiného ve stvoření.

Duševní esence lidského nástroje, která ho vede k jednotě se Zdrojovou Inteligencí a nakonec s Prvotním Zdrojem, je citově zosobněna v podobě hlasu. Tento hlas se dá slyšet v abstrakci poezie, která je navržena ve specifickém rytmu a záměrných vibracích.

Tato technika získávání citových přírůstků vztahu emoce-duše se týká rozeznání emocionálního hlasu básně, aby rezonoval s vaší duší a uvolnil emoce, které z této rezonance vzniknou a ty se pak mohli od vás odpoutat jako divoké zvíře vypuštěné do svého přirozeného prostředí.

V lokalitě Ancient Arrow Tvůrců Křídel je deset básní, které byly vytvořeny pro využití touto technikou. Jsou to:

 • Circle - Kruh (11a)

 • Forever - Navždy (9a)

 • One Day - Jednoho dne (4b) 

 • Listening - Naslouchání (1a)

 • Afterwards - Poté (17a)

 • Of this Place - Na tomto místě (6b)

 • Warm Presence - Vřelá přítomnost (22b)

 • Another Mind Open - Další mysl otevřená (8a)

 • Of Luminous Things - Průzračné věci (18b)

 • Like the Song of Whales - Jako velrybí píseň (7b)Každá báseň udeří na citovou strunu jemné disharmonie. Je to nesoulad, který rozhýbe emocionální odezvy, aby byly přístupné vyšším energiím lidského nástroje. Tento nesoulad se netýká hněvu, smutku, nebo strachu, ale spíše mnohem jemnějších pocitů oddělení, opuštění a duchovního zanedbání.

Přírůstky vztahů emoce-duše jsou poplatné těmto pocitům a vyhledávají umístění pouta disharmonie v rukách duše, a tak zajistili aby měly emoce vliv při vytváření soudu, vhledu a dedukcích duše. Jsou to tiché emoce oddělení a opuštění, jenž podporují pronikavé pocity strachu, smutku a hněvu. Poezie může tyto tiché emoce vynést do popředí a osvobodit od nich duši a tím jim dovolit, aby byly oceněné a tím pádem i pochopené.

Toto pochopení pomáhá omezit hněv a strach mysli a těla, který odcizuje lidský nástroj od Zdrojové Inteligence a uskutečnění vědomí Navigátora Celistvosti. Tímto způsobem sledují techniky přírůstků vztahů emoce-duše hlas z deseti básní k jemným emocím opuštění a oddělení a umožňují těmto emocím vyplout na povrch vašeho já, aby se předvedly vaší duši. Tyto emoce jsou jako provazy které přitahují do vašeho života pronikavé emoce a tím vás zakotvují v energetickém systému snah o přežití. Ještě navíc můžete odstranit, nebo zeslabit "provazy" slabých emocí a tím odstranit, nebo zeslabit pronikavé emoce.

Buďte ujištěni, že každá z těchto tří praktik, které můžete praktikovat, je prováděna v naší přítomnosti. Nejste sami a nikdy neselžete. Jestliže vaše výsledky nejsou takové jaké očekáváte, zanechte všechna očekávání. Odložte je stranou a dejte si za cíl nemít žádné cíle, nebo standardy. Též si uvědomte, že uskutečnění změny vašeho energetického systému se může projevit neočekávanými způsoby a proto vám zůstává většinou skryto, pokud máte řadu očekávání, jak se má tato změna projevit.

Tato změna, jak u druhu, tak i u jednotlivce je záměrně vytvořena jako zápas. Jako druh, musí být lidstvo schopné využít patřičné technologické nástroje, aby vyladilo lidský nástroj k připuštění Navigátora Celistvosti jak k obývání, tak i k řízení mozkových center, nervového systému, a podvědomých výtvorů historických kořenů. Než se lidský druh vyvine až k prahu Velkého Portálu, trvá to v přepočtu 5 200 000 let.

Jednotlivci umožňují výše zmíněné techniky úmyslné vnoření do Podpůrné Zóny, pomocí které může jednotlivec transformovat svůj energetický systém, který na oplátku transformuje jejich víru a životní zkušenost. Avšak i když bude jedinec tyto techniky uplatňovat jakkoli efektivně, nemůže svými vlastními silami objevit Velký Portál. Velký Portál je objevem celého lidstva. Je to kulminace vědy, umění a technologie, které budou pracovat v harmonii v soustředění na zkoumání oblastí kosmologie a metafyziky.

Většina lidí byla vychována na předpokladu existence karmy, nebo víry. Nadešel čas pochopit, že zatímco jsou obě tyto doktríny platné, jsou zastíněné realitou Prvotního Plánu Průzkumu. Zatímco karma, nebo víra mohou vysvětlit životní zkušenost jednotlivce, Zdrojová Inteligence diriguje druhy od jejich prvního objevení na planetě až k objevu Velkého Portálu a ustavení své svrchovanosti na planetě.

Velký Portál se pak stává majákem domovského přístavu, který přitahuje galaktické energetické systémy k planetě a spojuje ji se sítí galaktických energií.

Když se tak stane, druh přestane být planetárním druhem. Lidstvo se stane inter-galaktické v rozsahu svých zkušeností a sfér vlivu.

Jednotlivec se může podílet na řízení těchto energií, být vědomě propojen a podporovat požadované změny k dosažení Velkého Portálu, nebo si zvolit život v mezích energetického systému založeného na snaze o přežití a nechat se unášet k Velkému Portálu spolu se svými spoluobčany. Ani víra ani karma nedonese lidský druh k okraji Velkého Portálu. Je toho schopen pouze sled událostí Prvotního Zdroje a proto je prvkem této cesty výsledek každé lidské činnosti a myšlenky.


Komorové malby pro nový rozměr času, vnitřního prostoru, energie a hmoty.      

Zdroj: https://wingmakers.com/writings/philosophy/chamberfour/

Český překlad: Ondřej Průzračný, 2021