Vibrační soudržnost

 


Vibrační soudržnost

(poznámka od Jamese pro registrované na EVT, 3. května 2009)


Moc skupiny roste mnohem rychleji než počet jejích členů. Řekl jsem, že to může být přirovnáno k laseru. Světlo je obvykle nazýváno „ne-soudržné“, což znamená, že se šíří všemi možnými směry a světelné vlny nejsou ve fázi jedna s druhou, takže se nepodporují. Avšak laser produkuje velmi intenzivní paprsek, který je soudržný. Světelné vlny se navzájem posilují, protože jdou všechny stejným směrem.

Dále bychom nyní mohli říci, že naše myšlenky ve společnosti jsou obvykle nesoudržné. Jdou všemi směry, kde jednotlivé myšlenky jsou navzájem v konfliktu a ruší jedna druhou. Pokud by lidé mysleli společně soudržným způsobem, mělo by to ohromnou sílu.

David BohmDrahý praktikující,
vše, co existuje v našem vesmíru, je v pohybu – je to složitá nazvájem propojená síť vibrující energie vyvěrající ze sub-kvantových, vysoko-frekvenčních úrovní, aby oděla vlákno časoprostoru a hmotnou osobnost. Ať je maska jakákoliv, zůstává energií, vibrací v dynamickém pohybu, otáčející se v ne-lineárních, fraktálových, holografických trajektoriích, které zůstávají nezachyceny našimi jemnými myslemi.

Zde každý z nás existuje jako vibrační pole spojené s Jediným Polem, ve kterém stále prodlíváme. Jsme probouzeni k jednoduché skutečnosti, že existujeme jako Jediné Bytí s nekonečným smyslovým vnímáním a inteligencí a přitom stále zůstáváme svrchovaní a jedineční v této síťovině osobností. Tato jedinečnost je nalezena v naší vibraci, stejně jako naše Jednota je nalezena v této vibraci – tónu rovnosti, Symfonii Zdroje.

Seance 3: Chrám Duchovního aktivismu je zaměřena na aktivaci naší vibrace coby zdroje soudržné energie, vyzařujícího z našeho Duchovního centra a kvantové komunity a plynoucího vprostřed větších vibračních polí, které pronikají všemi živými formami ve všech časoprostorech. Hraje se v novém poli vědomí – vědomě.

Můžeš uvažovat o mistrovském vibračním poli, které prostupuje všemi vibračními projevy, přes domény živých forem do domény neživých forem, jako o soudržné síťovině, která sjednocuje všechen život v jediné doméně projevu a tento projev je nejvyšší inteligencí, kterou obvykle nazýváme Prvotní Zdroj, Bůh, či Stvořitel.

Právě pozvedáme své pohledy do tohoto nového pole a pracujeme z této domény s tichým, zřejmě nemocným smyslem pro poznání, avšak s našimi záměry ve službách našeho účelu. Jinými slovy každý z nás je držitelem soudržných záměrů stát se duchovním aktivistou ve své osobní doméně.

Myšlenky, pocity, slova, činy a záření (emanace) jemnějšího druhu, jsou všechny vibrační podstaty. Plynou do nás a kolem každého z nás a je to právě toto vibrační pole, které aktivuje, spolu-tvoří a transformuje náš svět v jeho existencionálním jádru, které se potom kaskádovitě zvnějšňuje do našich lokálním vesmírů. Jsou-li tyto emanace soudržné, stávají se mocnými usnadňovači (umožňovači), vůdci a spolu-tvůrci.

Znamená to, že pokud jsi soudržný a máš pouze duchovně orientované myšlenky, že budeš žít v dokonalém zdraví, vlastnit bohatství a mít nadbytek, žít v míru a harmonii s druhými? To je přirozený lidský omyl: Identifikovat se s vnějšími důsledky, coby známkami úspěchu a účinnosti duchovní praxe jedince.

Lidský život se svými materiálními vyjádřeními není tím, čím jsme. Jsme vibračními poli, která splývají a mění tvary v časoprostoru, kde si hrají, milují, vedou, komunikují, spolu-tvoří a učí se. Ať se nám ve hmotě děje cokoliv – úspěch či neúspěch – jedná se o pozůstatky vnímání sociálních norem jiného času. Co platí, co se odhaluje v živosti a kráse, jsou naše vibrační pole. To je naše kouzlo, které trvá věčně a samozřejmě také svým působením mění minulé a budoucí procesy.

Naše vibrační pole může být pochopeno jako esence našeho Duchovního centra, která plyne do našich lokálních vesmírů, avšak není omezena lokálním prostorem ani časem. Vyzařujeme naše vibrační pole přes svou fyzickou, emoční, mentální a duchovní podstatu a pokud se jedná o soudržné vyjádření, naše vibrační pole je mnohem více efektivní jako aktivátor a umožňovač Jednoty napříč časem a prostorem.

To je výsledek, o který se snažíme. Není to o dosažení zdraví, hojnosti a štěstí v tomto životě, ačkoliv se jedná o pěkné kvality prožitku. Avšak ti z vás, kteří zažíváte méně než dobré zdraví, příliv hojnosti a naprosté požehnání a štěstí, nepadejte za oběť postoji, že „děláte něco špatně“. Vaše identita není materiální, ani není svázána pouze s tímto časem a prostorem. Můžeš být zářným příkladem ctností v sobě, soudržný ve svém projevu, žijící ze srdce s naprostou krásou a zároveň tě může opustit zdraví, může přijít nedostatek peněz, nebo tvé štěstí padne za kořist utrpení.

Jedná se o trvalé podmínky? Zvítězí nad tebou? Ovládnou tě? Ne! Jsi vibračním polem energie žijící uvnitř Jediného Pole, které je věčné, svobodné, sjednocené a rovné všemu.

Všechny hmotné věci jsou jako vlny forem s vrcholy a údolími. Náš lidský nástroj není stabilní pole, které drží formu. Jsme dynamičtí a vždy se pohybujeme s životní energií, která nás oživuje a tento pohyb se v časoprostoru mísí s vyššími a nižšími frekvencemi. Posunují se a kolísají. Existuje rytmus v této modulaci a pokud se nalézáme vprostřed nízkých frekvencí, víme, že se brzy změní na vyšší a naopak. Tyto rytmy jsou přirozenými fraktály či harmoniemi jak v prostoru, tak v čase.

Pole vibrací, které vyzařuje z tvého Duchovního centra není poddané vlnové-formě kódované našimi hmotnými doménami. Jeho zážitkem je ryzí inteligence nespoutaná modulacemi duality. Tato Přítomnost dosahuje ven, jak ty dosahuješ dovnitř; tímto procesem je zrozena nová realizace (pochopení).

Tato realizace je ve velké míře rozvinuta ze soudržnosti mezi vnitřními a vnějšími doménami. Jinými slovy – projevy tvého lidského nástroje se stanou sjednocenými s Přítomností v tobě a ty začneš aplikovat tuto Přítomnost ve tvých denních záležitostech. Dám jeden malý příklad.

Než se napiješ vody, podrž sklenici či láhev ve svých rukách a umožni svým vibracím splynout s vodou celým svým bytím (pamatuj, že to nejsou pouze tvé ruce, kterými protékají tvé vibrace). Nepotřebuješ lpět na nějakém specifickém záměru či otištění myšlenky do vody, jednoduše nech své vibrace splynout s vodou.

Dělání něčeho tak jednoduchého, jako je tento příklad, je způsobem, jak přitáhnout tvou Přítomnost či Duchovní centrum do materiální domény nebo přesněji řečeno je způsobem, jak poznáš, že tvá Přítomnost je tím, kdo umožňuje a spolu-tvoří ve tvém lokálním vesmíru. Ty a všechno kolem tebe je vibrační energií, která je součástí symfonie, které říkáme vesmír. Pokud sdílíš své vibrace vědomě s jakoukoliv osobou či zvířetem či objektem, jsi okamžitě více soudržný. Tvé vibrační vědomí vyzařuje s větší účinností a nosným signálem je Jednota.

To je důležité pochopit, protože jako duchovní aktivisté se nepokoušíme použít naše vibrační vědomí ke změnám či zásahům v záležitostech naší planety. Je to jednoduše tanec vibrující Jednoty. Je to výměna spolu-tvůrcovství. Je to smíchání vibrujícího umožnění. Je to vzývání vedení a vhledu. Je to pozorování jednoty a její dokonalosti. Z těchto perspektiv je cesta do Jednoty svolávána vibračním ekvivalentem zvonu, volajícího každého z nás do našeho společného domova.

Budou v tomto světě věci, ze kterých půjde strach, ať už půjde o moc elity vzpínající jejich chamtivé mocenské spolky, transformace Země či osobnější strachy o zdraví a hojnost. To se může stát tvou temnou posedlostí, nebo scénou učení. Pokud je to ta druhá možnost, můžeš pokračovat v plynutí z říší vnitřních do říší vnějších - hmotných, jsa sjednocený se svým Duchovním centrem a jeho perspektivami. Pokud je to ta první možnost, zaškrtíš tento kanál a omezíš vedení, umožnění, spolu-tvůrcovství a pozorování tvého Duchovního centra plynoucího do a skrz tvůj lidský nástroj.

Klikneš-li na obraz Svrchované Jednoty (můžeš ho nalézt na www.sovereignintegral.org) uvidíš diagram, který poskytuje hrubý náčrt souvztažnosti mezi lidským nástrojem, jeho energetickými centry, Duchovním centrem a vědomím Svrchované Jednoty. To je rozsah a přítomnost našeho vibračního pole.

Odhal toto v interakcích se svým lokálním vesmírem a to nikoliv pouhými slovy a činy, nýbrž soudržností tvého vibračního pole vyzařujícího z perspektiv tvého Duchovního centra.

Z mého světa do tvého,

James