- Životní princip 2: Pozorování Zdroje

 

Pozorování Zdroje ve Všech věcech

Toto je princip, kterým je Prvotní Zdroj přítomen ve všech realitách, skrz všechny manifestace energie. ON je vetkán do všech věcí, jako mozaika, jejíž kousky jsou přilepeny ke stejné zdi a jsou takto sjednoceny. Nicméně, není to obraz, který sjednocuje mozaiku, ale zeď na které její střípky drží. Podobně Prvotní Stvořitel maluje obraz tak rozmanitý a zdánlivě nesouvisející, že se zdá, jakoby tam nebyl žádný společný prvek. Přesto to není vnější manifestace, která tento obraz sjednocuje, je to vnitřní středisko energie, na kterém jsou navrstveny střípky rozmanitosti, které sjednocují všechny projevy.

Tento prostřední střep energie je kolektivním skladištěm všeho života, ve všech polích vibrací ve Vesmíru Jednoty. Je to Prvotní Stvořitel který objímá SEBE ve všech formách, skrz projev SVÉ Zdrojové Inteligence ve všech střípcích života. Tedy, Zdrojová Inteligence - působící jako rozšíření Prvotního Zdroje - je sjednocující energie, která je tou "zdí", na které drží všechny ty střípky životní mozaiky. Život plyne z jednoho energetického Zdroje, který spojuje všechny ke Všemu a jednoho Jednomu.

Pozorování Zdroje ve Všech Věcech je principem, který říká, že všechny projevy života jsou výrazem Prvotního Zdroje. Nezáleží na tom, jak je sjednocující síla deformovaná, či překroucena, Zdroj může být pozorován vždy. Je to nazírání jednoty i tehdy, když se vnější projev zdá náhodným, deformovaným, nesouvisejícím, nebo chaotickým.

Jestliže se opravdu všechny projevy života nazírají jako zlomkovité projevy Prvotního Zdroje, pak vibrace jednoty, která je základem všech životních forem, se stane lidskému nástroji znatelná. Život se zpočátku jeví jako rozšíření Zdrojové Reality a pak jako individualizovaná frekvence energie zahalená do formy. Tato vibruje, ve svém čistém bezčasovém stavu, přesně stejně pro všechny manifestace života. Toto je společný základ, který sdílí všechno živé. Toto je zvuková vibrace rovnosti která, může být pozorována ve všech životních formách, a která sjednocuje všechny výrazy různosti, na základě existence známé jako Prvotní Stvořitel. Jestliže jednotlivec je schopen nazírat na nějakou formu života z hlediska rovnosti, pak pozoruje Zdroj ve všech věcech.

Zatímco se toto možná zdá jako abstraktní představa, je to uskutečněno skrze cvičení ve hledání vnější a vnitřní manifestace Prvotního Zdroje. V pravém smyslu jednotlivci se domnívají, že sledují činnost Zdrojové Inteligence v každém aspektu svých zkušeností. Je to nezvratné očekávání, že všechno je ve svém spravedlivém postavení a vykonává svou optimální činnost a slouží svému účelu, k aktivaci vrcholného vyjádření svého života v přítomném okamžiku. Je to vyhlídka, že celý život je ve stavu optimálního uskutečnění a zkušeností bez ohledu na stav či poměry. Je to ten postřeh, že život je dokonalý ve svém vyjádření, protože plyne z dokonalosti a že nezáleží jak divergentní jsou její manifestace, život je rozšíření Zdrojové Reality.

Ve světle té očividné vřavy a zjevné zkázy, které doprovází život na Teře-Zemi, je to postřeh, který se zdá naivní. Jak může život – ve všech svých formách a výrazech - být nahlížen jako optimální či dokonalý? Je to velký paradox života, nesmiřitelný s lidským nástrojem a duševními, nebo citovými schopnostmi lidského nástroje. To může být pochopeno pouze v kontextu bytosti, která je nepomíjející, neomezená, bezčasová a svrchovaná.

Paradoxy existují, protože lidské drama je příliš omezeno v rozsahu a stupni, kterým je mu umožněno vnímání celku, aby přišlo a objasnilo, jak jsou střípky tohoto hlavolamu sjednoceny v dokonalém vztahu.

Lidské drama jest ohraničeno rozměry času a prostoru a prvky energie a hmoty. Je obehráno na jevištích přežití a dysfunkčního chování, kvůli metodám Hierarchie, jenž ovládají informace a způsoby manipulace. Bytost v lidském nástroji je do značné míry neprojevena a nevyužita v lidském dramatu a proto zřejmá zkaženost a nedokonalosti života  jsou viděny odděleně, jako překážky v dokonalosti spíše než dokonalost samotná.

Život je dokonalý ve svém rozhodnutí rozpínat se a vyjádřit svou neomezenou inteligenci. Toto je základní smysl života ve všech jeho rozmanitých manifestacích a toto je přítomnost Prvotního Zdroje - vyjadřující SEBE jako vibraci jednoty - jenž lze pozorovat ve všech věcech. Smyslový vstup odvozený z lidského nástroje, je omezen na frekvence ve specifickém rozsahu, který pouze přenáší ozvěnu tohoto Zdroje vibrací. Této opravdové frekvenci se dá rozumět skrz rozmyslné a soustředěné pozorování rovnosti, jenž je přítomno ve všech věcech a skrze schopnost proniknout na druhou stranu, za  obraz věci, k prapůvodu tohoto obrazu.

Tato jasnozření vyžadují nový smyslový systém mimo pěti smyslů, které platí v lidském světě ve vaší době. Tyto nové smysly jsou výsledkem aktivace Zdrojových kódů a reprezentuje první stupeň zkušenosti transformace. S touto novou schopností vnímání bude lidský nástroj způsobilý vnímat nejen přítomnost Prvotního Zdroje, ale také bezčasovou podstatu během celého života, která je individualizována a jedinečně oddělena od Prvotního Zdroje.

Volání po vjemech bytosti uvnitř lidského nástroje je ideální způsob pro zpřístupnění trvalé citlivosti na Zdrojovou vibraci. Takto může jednotlivec vyvíjet schopnost pozorovat Zdroj ve všech věcech. Nejenom Prvotní Stvořitel je manifestací energie uvnitř každého jednotlivce, ale je to také celek života samého. Takže, tento princip vyžaduje pozorování zdroje ve všech JEHO rozmanitých formách projevu, stejně jako v celku života.